အေမာက္စစ္ဆလင္ေဆးသည္
-ထိပ္ကပ္နာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေလႁပြန္ေယာင္ျခင္းမ်ား၊
-အဆုတ္ေယာင္ျခင္း၊
-ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊
-ဦးေနွာက္အေျမႇးေယာင္ေရာဂါ၊
-အူေယာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ပါသည္။

ဤေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ ေဆးမတည့္ျခင္းေၾကာင့္ အလာဂ်ီျဖစ္ျခင္း၊ အဖိန္းမ်ား ေပၚျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားဆံုး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ ေဆးမတည့္ျခင္းမ်ား သိပ္မျဖစ္ေပၚတတ္ပါ။
ပါးစပ္ပ်က္ျခင္၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက စိုးရိမ္ရန္ မရွိပါ။ ေဆးကို မိမိဘာသာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆက္ေသာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဆးကို ဘိပ္ပတ္လည္ေအာင္ မေသာက္သံုးပါက ေဆးမတိုးျခင္း၊ ေဆးယဥ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားနိုင္ပါသည္