ပါဝင္ေသာပစၥည္း-ဗီတာမင္ ေအ၊ဒီ၊အီး၊ ဘီ၊ စီ၊ ေဖာလစ္အက္ဆစ္နွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား။
ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား- အားေဆး (အထူးသျဖင့္ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ား)။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ေန႔ ၁ လံုး။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔- + သို႔ –
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)