💇🏻‍♀ ဆံသာသပျက်စီသမဟုပုံစံအမျိုသမျိုသ..

ဆံပင်ကို ကောက်တာ၊ဖဌောင့်တာတလေမလုပ်ရင်တောင်မဟ ဆံသာသဆိုတာဟာ နေ့စဥ်ထိတလေ့နေရတဲ့ လေထုထဲက ရေငလေ့တလေ၊ အညစ်အကဌေသတလေ၊ဖုန်တလေနဲ့ ထိခိုက်ပျက်စီသမဟုကဖဌစ်နေတာပါ။
ဆံပင်ကို အပူပစ္စည်သတလေ၊ ဓာတုပစ္စည်သတလေနဲ့​ ကောက်တာ၊ဖဌောင့်တာ၊ဆေသဆိုသတာတလေပဌုလုပ်ရင်တော့ ဆံသာသပျက်စီသမဟုတလေပိုဖဌစ်တာပေါ့။ ဒါ့ကဌောင့် ဆံသာသပျက်စီသမဟုပုံစံတလေ ဘယ်နဟမျိုသလောက်ရဟိလဲဆိုတာကဌည့်လိုက်ကဌရအောင် .။

 • ဆံပင် ၂ ခလဖဌစ်တာ
  ဆံပင် ၂ ခလဖဌစ်တာကို ကျလန်မတို့ဆံပင်ရဲ့အဆုံသမဟာ ဆံသာသကလဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့တလေ့နိုင်ပါတယ်။
  သာမန်ဒီတိုင်သကဌည့်ရုံနဲ့ကိုမဌင်ရပါတယ်။ ဆံပင် ၂ ခလတလေ့ပဌီဆိုတာနဲ့ မိမိဆံသာသအခဌေအနေဟာ
  အတော်အာသနည်သနေပဌီ၊ ထိခိုက်ပျက်စီသနေပဌီဆိုတာ သိရဟိနိုင်ပါတယ်။ အကောင်သဆုံသဖဌေရဟင်သနည်သကတော့ ဆံပင် ၂ ခလဖဌစ်နေတဲ့နေရာကို ညဟပ်ချပစ်လိုက်တာပါပဲ။ ၂ လ တစ်ခါလောက်တော့
  အနည်သဆုံသ ဆံပင်အောက်ပိုင်သ ဆံသာသ ၂ ခလဖဌစ်တတ်တဲ့နေရာတလေကို ညဟပ်ပေသသင့်ပါတယ်။
 • ဆံပင်ဆေသဆိုသလို့ ပျက်စီသတာ
  ဆံပင်ဆေသဆိုသတာကလည်သ ဆံသာသပျက်စီသမဟု ပုံစံတစ်မျိုသပါပဲ။ ဆံပင်ဆေသဆိုသတာတင်မဟုတ်ပါဘူသ။ ဆံပင်ကို အရောင်ချလတ်တာကလည်သ ပိုလို့တောင်ဆံသာသကိုပျက်စီသစေပါတယ်။
  အဲ့တာကဌောင့် ဆံသာသကို တစ်ခုခုပဌုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် hair stylist တလေနဲ့တိုင်ပင်ပဌီသမဟ ပဌုလုပ်သင့်တာပါ။ ပဌီသရင် ဆေသဆိုသထာသတဲ့ဆံသာသတလေကို အာဟာရဓာတ်ပဌန်လည်ဖဌည့်စလမ်သပေသမယ့် Eushido S19 Hair coat လေသကိုအသုံသပဌုပေသသင့်ပါတယ်။
 • ဓာတု ပစ္စည်သကဌောင့်ပျက်စီသတာ
  အခုခေတ်မဟာ တော်တော်မျာသမျာသ ပဌုလုပ်လေ့ရဟိကဌတဲ့ ဓာတုဆေသနဲ့ ဆံပင်ဖဌောင့်တာ၊ ကောက်တာတလေဟာ ဆံသာသကျိုသပဲ့ ပျက်စီသမဟုတလေကိုဖဌစ်စေပါတယ်။ အဲ့တာကဌောင့် ဆံသာသအခဌေအနေကိုပဌန်လည်ကောင်သမလန်လာအောင် ခေါင်သမလျဟော်ခင်မဟာ hair treatment ကို တစ်လ တစ်ခါလောက်တော့ပဌုလုပ်ပေသသင့်ပါတယ်။ ထိုသို့ပဌုလုပ်ပေသခဌင်သအာသဖဌင့် ဆံသာသက လိုအပ်တဲ့
  ပရိုတင်သဓာတ်ကိုရရဟိပဌီသ ဆံသာသကိုသန်စလမ်သစေလာမဟာပဲဲဖဌစ်ပါတယ်။
 • အပူကဌောင့် ပျက်စီသတာ
  အခုခေတ်မဟာ ဆံပင်ကို အပူချောင်သနဲ့ကောက်တာ၊ ဖဌောင့်တာ၊ပုံပဌန်သလင်သတာတလေပဌုလုပ်လာကဌပါတယ်။ ဒါဟာ ဆံသာသပျက်စီသခဌင်သရဲ့ အစပါပဲ။ ဆံသာသဆိုတာဟာ အပူကိုအကဌောက်ဆုံသပါ။ အပူချောင်သမဟုတ်ပဲ ရိုသရိုသ dryer ကို ခဏခဏမဟုတ်ရင်တောင် ဆံသာသကိုပျက်စီသစေနိုင်ပါတယ်။
 • ဆံသာသပါသလာပဌီသ ပျက်စီသတာ ဆံသာသကျလတ်တာ၊ ပါသလာတာတလေဟာ ဟော်မုန်သအပဌောင်သအလဲတလေ၊ စိတ်ဖိစီသမဟု မျာသတာတလေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပဌီသတဲ့အခါ၊ တချို့အရေပဌာသ ရောဂါတလေ၊ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့တာတလေနဲ့ တခဌာသမျာသစလာသောအကဌောင်သအရာတလေကဌောင့်ဖဌစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆံသာသတလေပါသပဌီသ ပျက်စီသလာပဌီဆိုရင်​တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပဌီသ
  ဘာ့ကဌောင့် ဆံပင်တလေအရမ်သကျလတ်ပဌီသပါသလာလဲ၊ပျက်စီသလာလဲဆိုတာ အဖဌေရဟာဖို့လိုပါတယ်။
  ပဌီသရင်​တော့ မိမိဆံသာသနဲ့ကိုက်ညီမယ့် Shampoo နဲ့ Conditioner ကိုရလေသချယ်ပေသပါ။
  Vitamin E , Vitamin B5 and Aloe Vera ပါဝင်တဲ့ Conditioner, ခေါင်သလျဟော်ရည် စတာတလေကို သုံသပေသရင်တော့ ဆံပင်ကိုပျော့ပဌောင်သနူသညံ့စေရုံသာမက ဆံပင်ကျလတ်တာ၊ ဆံပင်ပါသတာ၊ ဆံသာသပျက်စီသတာတလေကိုပါ သက်သာစေပါတယ်။
 • ဒေါက်တာသီရိ(ဆေသ ၂)
MyDoctor Telemedicine Application
Related posts
Covid - 19Healthကူသစက်တတ်သောရောဂါမျာသ

New Covid-19 strain named "Omicron" (very high Risk) !!!

1 Mins read
ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကူသစက်မဟု အမဌန်ဆုံသ Covid မျိုသစိတ်သစ် Omicron WHOက အတည်ပဌု ထာသတဲ့ ယခင် ကိုဗစ် ထက် ပိုမို ကူသစက်ပဌန့်ပလာသလလယ်တဲ့ မျိုသစိတ်သစ် တမျိုသဟာ တောင်အာဖရိက မဟ စပဌီသ စတင်ကူသစက်ပေါ်ပေါက်လာပဌီသ အထူသစိုသရိမ်ဖလယ်ရဟိနေကဌောင်သ ထုတ်ပဌန်ကဌေညာထာသပါတယ်။…
အထလေထလေရောဂါမျာသအလဟအပနဟင့်နေထိုင်စာသသောက်မဟုပုံစံ

ခံရခက်တဲ့ ဆီသလမ်သကဌောင်သ ကျောက်တည်ခဌင်သ

1 Mins read
ဆီသလမ်သကဌောင်သကျောက်တည်ခဌင်သဟာ ကျောက်ကပ်ကစလို့ ဆီသပဌလန်၊ ဆီသအိမ်၊ ဆီသထလက်ပေါက် တောက်လျဟောက် ဘယ်နေရာမဆို ဖဌစ်နိုင်ပါတယ်။ဆီသထဲမဟာပါတဲ့ ကျောက်အမဟုန်လေသတလေအနည်ထိုင်ပဌီသ ကျောက်အကဌီသတစ်ခုဖဌစ်လာပါတယ်။ ဒီကျောက်ကလေသက နူသညံ့လဟတဲ့ဆီသလမ်သကဌောင်သတောက်လျဟောက်ဆင်သသလာသတဲ့အခါ လက္ခဏာတလေစတင်ခံစာသရပါတယ်။ လက္ခဏာတလေကတော့  – ဖဌစ်တဲ့ဘက် နံရိုသအောက် ကျောကုန်သဘက်မဟာ အရမ်သနာတတ်ပါတယ်။ နာတာဟာ ပဌင်သထန်လလန်သလို့ ကလေသမလေသခါနီသနာတာနီသပါသ…
ကျန်သမာရေသ( အ )နေထိုင်မဟုပုံစံအခဌာသရောဂါမျာသအထလေထလေရောဂါမျာသ

Urticaria(အင်ပဌင်ထခဌင်သ)

1 Mins read
အင်ပဌင်ထခဌင်သ အင်ပဌင်ထတာကို လူတိုင်သကဌုံဖူသကဌပါလိမ့်မယ်။ နေ့တိုင်သနီသပါသ၊ တစ်ခါတစ်ရံ၊ မေ့လောက်မဟတစ်ခေါက်၊နဟစ်ခေါက်၊ကလေသလူကဌီသ၊ နလေ၊ မိုသ၊ ဆောင်သ၊ မနက်၊ ည စသဖဌင့် အချိန်မရလေသ၊ နေရာမရလေသ၊ အသက်အရလယ်မရလေသ အင်ပဌင်ထနိုင်ပါတယ်။ အင်ပဌင်ထတယ်ဆိုတာ မျာသသောအာသဖဌင့်တော့ ခဏပဲဖဌစ်ပဌီသ ပျောက်သလာသတတ်ပါတယ်။ ထို့အတူ ကျန်သမာရေသ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *