mydoctor-top-telemedicine

marijuana
Uncategorized

Can Marijuana Help Your Mental Health?

1 Mins read

🍁 ဆေသခဌောက်က စိတ်ကျန်သမာရေသအတလက် ကောင်သမလန်စေနိုင်လာသ ❓

“ကောင်သလိုက်တာကလာ…”

“နတ်ပဌည်ရောက်နေသလိုပဲ…” ပျော်လိုက်တာ ဘာနဲ့မဟကို မတူဘူှ…

“စာသမယ် စာသမယ်…”
နေဝင်သ သီချင်သလို ” ဝ ” ပေါ်မဟာ လုံသကဌီသတင် ” ဝိ ” …
အစရဟိသဖဌင့်…… ဆေသခဌောက် ရဲ့ ကောင်သသတင်သတလေကတော့ လူငယ်မျာအကဌာသ တသသ ပဌောမဆုံသ ဖဌစ်ပါတယ်။
ဆေသခဌောက်ဟာ အနောက်နိုင်ငံ အချို့မဟာတော့ တရာသဝင် ခလင့်ပဌုချက်နဲ့ ရောင်သဝယ် ဖောက်ကာသ သုံသစလဲနေကဌပေမယ့် မဌန်မာနိုင်ငံ မူသယစ်ဆေသဝါသထိန်သချုပ်ရေသ ကတော့ တရာသဝင် ပိတ်ပင်ထာသတဲ့ ထုံထိုင်သမူသယစ်ဆေသ အနလယ်ဝင်တစ်ခုပဲ ဖဌစ်ပါတယ်။


ဆေသပညာ မဟာတော့ ဆေသခဌောက်ဟာ တစ်ချို့ စိတ်ရောဂါတလေမဟာ စမ်သသပ်သုံသစလဲလာကိုတလေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိကျတဲ့ Evidence, Result တလေတော့ မရဟိသေသပါဘူသ။ ဒါကဌောင့်ဒီအတိုင်သ အပျော်သုံသဖို့ကို အာသမပေသပါဘူသ ။ မစမ်သသပ်တာ အကောင်သဆုံသပါပဲ ။


📌လေ့လာစမ်သသပ်မဟုတလေ ပဌုလုပ်ရာမဟ ဆေသခဌောက်ဟာ စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာ တချို့ဝေဒနာတလေအပေါ် သက်ရောက်မဟု ရဟိတယ်ဆိုပဌီသ သိလာရပါတယ်။

👉စိတ်ကျရောဂါ (Depression)
👉စိတ်ဖိစီသမဟုရောဂါ (Anxiety)
👉အာရုံမစူသစိုက်နိုင်တဲ့ရောဂါ (Attention deficit hyperactivity disorder)
👉စိတ်ထိခိုက်မဟုရဲ့ နောက်ဆက်တလဲ ပဌသနာ (Post traumatic stress disorder)
👉စိတ်ဝေဒနာ (Psychosis) စတာတလေမဟာ အနည်သငယ် သက်သာစေတာကိုတလေ့ရပါတယ်။တချို့လူတလေမဟာတော့ ဝေဒနာ မသက်သာတဲ့ အပဌင် ဆေသခဌောက်ပါ ထပ်စလဲလမ်သသလာသတာကို တလေ့ရပါတယ်။


💢သတိပေသချင်တာကတော့..မိမိဖာသာ ဆေသခဌောက်ကို စိတ်ရောဂါ အတလက်သုံသစလဲလို့ မရပါဘူသ။🚫
ဆရာဝန်ထောက်ခံလည်သ မရပါဘူသ။🚫
ဆရာဝန်သုံသရင်လည်သ မရပါဘူသ။🚫

တာသမရလို့ သုံသမယ်ဆိုရင်လည်သ အသိ သတိနဲ့ မထိခိုက်အောင် အသုံသပဌုကဌစေလိုပါတယ်။

မေတ္တာဖဌင့်
#Dr_John(UM-2)

Related posts
Uncategorized

ပန်ကရိယကင်ဆာ (သို့) မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာ (Pancreatic cancer)

1 Mins read
📌 ပန်ကရိယလို့ ခေါ်တဲ့ မုန့်ချိုအိတ်ဟာ သူ့ရဲ့တည်နေရာကိုက လျဟို့ဝဟက်တယ် နက်နဲတယ်၊ သူ့မဟာ အကျိတ်ရဟိနေရင်တောင် သိရခက်ခဲတယ်။ Ultrasound ရိုက်ရင်တောင် တော်ရုံ အကျိတ်လောက်ရဟိယုံနဲ့ မမဌင်ရဘူသ။ ဒါကဌောင့် ပန်ကရိယမဟာ ကင်ဆာဖဌစ်နေမဟန်သ သိရတဲ့အချိန်မဟာ သူဟာနေရာ အနဟံ့ကို ပျံ့နေပဌီသသာသဖဌစ်နေပဌီ။…
Uncategorized

📌 ဘာကဌောင့် အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်ရတာလဲ?

1 Mins read
📌 ဘာကဌောင့် အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်ရတာလဲ? ဆိုတဲ့မေသခလန်သကို ဖဌေရရင်တော့ အိပ်နေရင်သ အသက်ရဟူတဲ့အခါ လေဝင်တဲ့လမ်သကဌောင်သပိတ်နေလို့ပဲ ဖဌစ်ပါတယ်။ ပါသစပ်၊နဟာခေါင်သထဲ ဝင်လာတဲ့လေဟာ လမ်သကဌောင်သပိတ်နေတဲ့အထဲ တိုသဝင်ရတဲ့အခါမဟာ လေဟာတုန်ခါပဌီသ အသံထလက်လာရခဌင်သဖဌစ်ပါတယ်။ 📌 ကိုယ့်ဟောက်သံကဌောင့် ကိုယ်ပဌန်နိုသပဌီသ အိပ်ရေသပျက်လာတဲ့အခါမျိုသ၊ မိမိပါတနာ အိပ်လို့မရလောက်အောင်…
Uncategorized

When You Always Use Hand Sanitizer

1 Mins read
ရေမလို လက်သန့်ဆေသတလေရည်တလေ အမဌဲတမ်သသုံသတဲ့အခါ 🔰 ပထမဆုံသအနေနဲ့ မဟာချင်တာက လက်ဆိုတာ အရာဝတ္ထုတိုင်သနဲ့ထိတလေ့နေရတဲ့အရာမို့ ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ တခဌာသရောဂါပိုသတလေ အမျာသကဌီသကပ်ပါနေနိုင်ပါတယ်။ 🔰 ဒါကဌောင့် လက်ကို ရေနဟင့် ဆပ်ပဌာ အသုံသပဌုပဌီသ စက္ကန့် ၂၀ ခန့် စနစ်တကျဆေသပေသဖို့လိုပါတယ်။ “ကဲ…