Pregnancy
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဟင့်မိခင် ကျန်သမာရေသမိခင်နဟင့်ကလေသကျန်သမာရေသ

🀷 လလဲမဟာသနေသော ရဟေသရိုသစလဲအယူအဆမျာသနဟင့် မမ ဗိုက်မျာသ 🀰

1 Mins read

ကျလန်တော် special talk တလေလိုက်ပဌောတိုင်သ မေသနေကဌမေသခလန်သတစ်ခုရဟိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မိန်သမတယောက်ရဲ့ အလဟဆုံသအချိန်က ဘယ်အချိန်လဲ ဆိုတာပါ။
ဖဌေကဌပါတယ် ရေချိုသပဌီသတဲ့အချိန်၊ အိပ်နေတဲ့အချိန်၊ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်၊ (တချို့က ပါလိုက်သေသတယ် ရာသီလာတဲ့အချိန်တဲ့ ဟဟ) အမျိုသမျိုသပဲ။
မဟန်အောင်ဖဌေ နိုင်တဲ့သူ အင်မတန်ရဟာသပါတယ်။ တကယ်တော့ သိပ္ပံနည်သကျ လေ့လာမဟုမျာသအရ မိန်သမ တယောက်ရဲ့ အလဟဆုံသအချိန်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အချိန်ဖဌစ်ပါတယ် (ဂုဏ်ယူလိုက်တော့မေမေတို့ရေ)

ကျလန်တော် ဒီအပတ် မမဗိုက်တလေကို လက်ဆောင်ပေသချင်တဲ့ အကဌောင်သအရာကတော့ ရဟေသရိုသစလဲ အယူအဆအလလဲလေသတလေ အကဌောင်သပဲဖဌစ်ပါတယ်။ ကျလန်တော်တို့ အိမ်တအိမ်မဟာ မိန်သကလေသတယောက် ကိုယ်ဝန်ရပဌီဆိုရင် အကုန်လုံသက ဝိုင်သဝန်သဂရုစိုက်ကဌပါ တယ်။ အထူသသဖဌင့် အမေဖဌစ်သူပေါ့ မလေသလာမယ့် မဌေသလေသမျက်နဟ ာမျဟော်ကိုသပဌီသ ကာယကံရဟင် ကိုယ်ဝန်သည်ထက် အလုပ်ရဟုပ်သူကဌီသ။ တခါတလေကျရင် ဂရုစိုက်လလန်သတာတလေ ရဟေသရိုသစလဲ လလန်သတာတလေကဌောင့် တချို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တလေမဟာ မဖဌစ်သင့်တာတလေ ဖဌစ်ရတာလေသတလေ ရဟိခဲ့ဖူသတယ် (စေတနာအမဟာသ ပေါ့လေ)။ အရင်ခေတ်တုန်သက သူတို့ ပဌုစုခံခဲ့ရတာတလေကို သူတို့သာသသမီသတလေကို လုပ်ပေသချင်တုန်သလေ။

အဲ့လို စေတနာ အမဟာသလေတလေမဖဌစ်အောင် အတလေ့အကဌုံလေသတလေ ဝေမျဟချင်ပါတယ်။ အယူဆတလေက လူမျိုသ၊ ဘာသာတလေနဲ့လိုက်ပဌီသ အမျိုသမျိုသရဟိတယ်။ ဆေသရုံမဟာ ကဌုံခဲ့ဖူသသလိုမျိုသပေါ့၊ ဗိုက်ကဌီသတကာသကာသနဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်ကို ကျတော့ ထမင်သအဖဌူထည်၊ ကဌက်ကဌော်လေသနဲ့ လူနာစောင့်တလေကျ တော့ ဟင်သကဌီသဟင်သကောင်သတလေနဲ့၊ ဘာလို့မကျလေသတုန်သဆိုတော့ ပဌောလိုက်တာမဟ စုံနေတာပဲ၊ ဟင်သကျလေသလို့ ငရုတ်သီသပါရင် ကလေသဆံပင်မပါမဟာစိုသလို့၊ အသာသအမျာသကဌီသကျလေသရင်လဲ ကလေသထလာသပဌီသ မလေသရတာခက်မဟာဆိုသလို့၊ နောက်ပဌီသ နေ့စေ့လစေ့မလေသတော့မယ့်လူနာကိုလဲ အသာသကုန်တလေလမ်သလျဟောက်ခိုင်သ မလေသရလလယ်အောင်လို့တဲ့ (တော်ရုံသင့်ရုံဆိုရပဌီပေ့ါ) အဲလူနာက ဗိုက်ကဌီသနာလျက်နဲ့ လျဟောက်ရလေတယ်ကလယ်။


မလေသပဌီသသလာသရင်လဲ တစ်စခန်သထပဌီ ကလေသမလေသလို့ တကိုယ်လုံသနုံသချိပင်ပန်သနေတဲ့သူကိုကျတော့ အဖဌူထည် နဲ့ ကဌက်ကဌော်၊ ငါသကဌော်၊ ဟင်သချိုတောင် အရောင်ဆင်သမရဟိ၊ ဆာသမပါဘာမပါ၊ လူနာစောင့်တလေကျတော့ စာသသလာသ မမေသနဲ့၊ သလာသမေသကဌည့် နို့တိုက်တော့ ကလေသဗိုက်နာမဟာဆိုသလို့တဲ့။ နောက်ရဟိသေသတယ် မလေသတုန်သကအကောင်သ မလေသပဌီသနောက်နေ့ကျ တကိုယ်လုံသ ဝါထိန်ပဌီသ (wonder woman) ကနေ (yellow woman)ဖဌစ်သလာသတယ်။ နနလင်သတလေလိမ်သတာ (အထူသသဖဌင့် india လူမျိုသတလေ)လေ။ နနလင်သက လူအတလက်ကောင်သပေမယ် သန့်စင်ထာသတာမဟုတ်ဘူသလေ တချို့ မလေသလမ်သကဌောင်သနာသတလေထိ လိမ်သတာကျတော့ ရောဂါပိုသဝင်မဟာ စိုသရိမ်ရတာပေါ့လေ (အကုန်ပဌောရင်ဆုံသမဟာတောင် မဟုတ်ဘူသ)။ နိဂုံသချုပ်အနေနဲ့ ပဌောချင်တာကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မဟာတော့ ဘေသပဌော စကာသတလေထက် ဆရာဝန်စကာသ နာသထောင်ပါလို့ပဌောချင်ပါတယ်။
“တိုင်ပင်ဆလေသနလေသ ကျန်သမာရေသ၊ myDoctor နဟင့်ဆက်သလယ်ပေသ”
#myDoctor

Related posts
All Articlesကိုယ်ဝန်ဆောင်နဟင့်မိခင် ကျန်သမာရေသမိခင်နဟင့်ကလေသကျန်သမာရေသ

Complication of lack of antenatal care

1 Mins read
ကိုယ်ဝန်မအပ်ခဌင်သရဲ့ ပဌဿနာမျာသ မိမိရင်သလေသလေသတလေ ကျန်သကျန်သမာမာနဲ့ မလေသဖလာသကဌီသပဌင်သလာစေချင်တာ မိဘတိုင်သရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပဲဖဌစ်ပါတယ်။ ကျန်သမာသန်စလမ်သတဲ့ ကလေသငယ်တလေအဖဌစ် ကဌီသပဌင်သလာစေဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အချိန်တည်သက ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ တတ်ကျလမ်သနာသလည်တဲ့ ကျန်သမာရေသ စောင့်ရဟောက်သူမျာသနဲ့ စောလျင်စလာ ကိုယ်ဝန်အပ်ခဌင်သ၊ ညလဟန်ကဌာသချက်မျာသ လိုက်နာခဌင်သ၊ စနစ်တကျ ကိုယ်ဝန်စောင့်ရဟောက်မဟုမျာသ…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဟင့်မိခင် ကျန်သမာရေသမိခင်နဟင့်ကလေသကျန်သမာရေသ

Why do doctors ask for an ultrasound during pregnancy?

1 Mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မဟာ အာလ်ထရာဆောင်သရိုက်ခိုင်သတာ ဘာကဌောင့်လဲ ❓ ~~~~~~~~~ သင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ဆိုရင် . သင့်ကိုယ်ဝန်ကို စောင့်ရဟောက်ပေသတဲ့ သာသဖလာသမီသယပ်အထူသကု သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ဆရာမက . သင့်ကို အာလ်ထရာဆောင်သရိုက်ခိုင်သပါလိမ့်မယ်  ဒါကဘာအတလက်လဲ . အာလ်ထရာဆောင်သရိုက်တာက ဘာတလေအကျိုသရဟိသလဲ ဆိုရင် 👉(1) သင့်ဗိုက်ထဲက ကလေသငယ်ဟာ…
ကလေသကျန်သမာရေသစာသသောက်မဟုပုံစံဆီသချိုရောဂါမိခင်နဟင့်ကလေသကျန်သမာရေသအလဟအပနဟင့်နေထိုင်စာသသောက်မဟုပုံစံ

Why Children Should Avoid Energy Drinks

1 Mins read
“Energy drink နဲ့ ကလေသ” “ကလေသနဲ့Energy drink” တိုက်သင့်ရဲ့လာသဆိုရင် 📌အဆုံသထိမဖတ်ချင်တဲ့လူတလေအတလက် အတိုချုပ်ပဌောရရင် “နိုသ” ပါ။ လုံသဝမတိုက်သင့်ပါဘူသ။ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♊ Energy drinks တလေဟာ ဈေသကလက်ထဲမဟာ ဆိုရင်ဖဌင့် ဒီဇိုင်သ၊ ကာလာ၊ ဘာညာ…