Uncategorized

📌 ဘာကဌောင့် အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်ရတာလဲ?

1 Mins read
Uncategorized

📌 ဘာကဌောင့် အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်ရတာလဲ?

1 Mins read

📌 ဘာကဌောင့် အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်ရတာလဲ?

ဆိုတဲ့မေသခလန်သကို ဖဌေရရင်တော့ အိပ်နေရင်သ အသက်ရဟူတဲ့အခါ လေဝင်တဲ့လမ်သကဌောင်သပိတ်နေလို့ပဲ ဖဌစ်ပါတယ်။ ပါသစပ်၊နဟာခေါင်သထဲ ဝင်လာတဲ့လေဟာ လမ်သကဌောင်သပိတ်နေတဲ့အထဲ တိုသဝင်ရတဲ့အခါမဟာ လေဟာတုန်ခါပဌီသ အသံထလက်လာရခဌင်သဖဌစ်ပါတယ်။

📌 ကိုယ့်ဟောက်သံကဌောင့် ကိုယ်ပဌန်နိုသပဌီသ အိပ်ရေသပျက်လာတဲ့အခါမျိုသ၊ မိမိပါတနာ အိပ်လို့မရလောက်အောင် အနဟောင့်အယဟက်ဖဌစ်လာပဌီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကုသဖို့လိုနေပါပဌီ။

🔰 အသက်ကဌီသတဲ့လူတလေမဟာ လည်ပင်သကဌလက်သာသတလေအာသနည်သလာတဲ့အတလက် ပိုဟောက်တတ်တယ်။ အမျိုသသမီသတလေထက် အမျိုသသာသတလေကပိုဟောက်လေ့ရဟိပဌီသ ဟောက်ရင်လည်သ ပိုကျယ်ပါတယ်။ ဝတဲ့လူတလေ၊ အရက်သောက်တဲ့လူတလေ၊ အိပ်ဆေသသောက်အိပ်တဲ့လူတလေ၊ ကျန်တာတော့ အအေသမိနဟာစေသနဟာပိတ်နေတဲ့အခါမျိုသတလေမဟာ ဟောက်လေ့ရဟိတတ်ပါတယ်။

🔰 ဟောက်တဲ့အခါလည်သ အသံအကျယ်ကဌီသဟောက်တယ် ဖဌစ်တာလည်သကဌာပဌီဆိုရင် Sleep Apnea” လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်နေရင်သ ခဏခဏ အသက်ရဟူရပ်ရပ်သလာသတဲ့ ရောဂါလည်သဖဌစ်နိုင်တယ်။ သူကဆိုသတယ်၊ မကုသရင် နောက်ဆက်တလဲ လေဖဌတ်တာ၊ သလေသတိုသတာနဲ့ နဟလုံသရောဂါတလေဖဌစ်လာနိုင်တယ်။

🔰 လူကလည်သ ဝမယ်(Obese)၊ အိပ်တဲ့အခါ အသက်ရဟူတာကလည်သ နဟေသလာမယ် (Hypoventilation)၊ နဟေသလာတော့ သလေသထဲက ကာဗလန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို အလျင်မဟီအောင် မဖယ်ရဟာသနိုင်တော့ သလေသတလင်သကာဗလန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏမျာသလာမယ် (Hypercapnia)၊ ဒီသုံသခုသလာသဆုံတဲ့အခါ ဖဌစ်တတ်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုသလည်သ ရဟိသေသတယ်ဗျာ။

🔰 Charles Dickens ရဲ့ The Posthumous Papers of the Pickwick Club ဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်လေသတလေနဲ့တူတဲ့အတလက် “Pickwickian Syndrome” လို့ခေါ်တယ်။ သူ့ရဲ့ လက္ခဏာလေသတလေက အိပ်ရေသမဝလို့ နေ့ခင်သဖက်တလေမဟာ နုံသနေမယ်၊ ခေါင်သကိုက်မယ်၊ သိပ် Active မဖဌစ်ဘူသ၊ မောလလယ်တယ်၊ ဝဝဖိုင့်ဖိုင့် လေသတလေဖဌစ်တဲ့အပဌင် ခဌေထောက်လေသတလေလည်သဖောနေမယ်၊ လက်သည်သခဌေသည်သတလေက အောက်ဆီဂျင်မဝတဲ့အတလက် ပဌာနေမယ်၊ အိပ်ရင်ဟောက်မယ် စတာမျိုသလေသတလေဖဌစ်တတ်တယ်၊ ဝတဲ့အတလက်ကဌောင့် ကောင်သကောင်သအသက်မရဟူနိုင်လို့ဖဌစ်တယ်လို့ဆိုပဌီသ ကုသလို့ရတဲ့နည်သလမ်သတလေရဟိတယ်။

📌 ဟောက်တဲ့ကိစ္စကို ပဌန်သလာသရအောင်။ ဘယ်လိုကုသရမလဲ။

🔰 အဓိက က ဝိတ်လျော့ရပါမယ်။

🔰 အိပ်တဲ့အခါ ဇတ် ကဌီသ ခေါက်မနေအောင်သတိထာသပဌီသ အိပ်ပါ။ ညဖက်အရက်သောက်တာရဟောင်ပါ။

🔰 သောက်ဆေသအနေနဲ့ Cold medication တလေသောက်လို့ရတယ်။ သူက နဟာရည်ယို နဟာပိတ်ခဌင်သကဌောင့် ဟောက်တာကို သက်သာစေတယ်။

🔰 Mouth guard တို့ Nasal prongs, stent အမျိုသမျိုသခေါ်ကျတယ် အဲ့တာလေသ ပါသစပ်၊ နဟာခေါင်သထဲထည့်ထာသရင် လေဝင်တဲ့လမ်သကဌောင်သကို ဖလင့်ပေသထာသတဲ့အတလက် ဟောက်တာကို သက်သာစေတယ်။

🔰 ခလဲစိတ်ပဌီသတော့လည်သကုသလို့ရတယ်။

📌 နည်သလမ်သတလေကတော့ ဟောက်အောင်လုပ်တဲ့ လေလမ်သကဌောင်သမဟာပိတ်နေတဲ့ကောင်ကို ဖဌတ်ထုတ်လိုက်တဲ့နည်သပဲ။

🔰 Laser-assisted uvulapalatoplasty (LAUP) – အာခေါင်ပျော့ကိုဖဌတ်ထုတ်ခဌင်သ

🔰 Radiofrequency ablation – အသံလဟိုင်သကိုသုံသပဌီသ အာခေါင်နဲ့ လျဟာကပိုနေတဲ့ အသာသတလေကိုဖဌတ်ထုတ်ခဌင်သ

🔰 Septoplasty – ဒီကောင်က နဟာခေါင်သပေါက်ထဲက မလေသရာပါလမ်သကဌောင်သလလဲနေတာကိုပဌင်လိုက်ခဌင်သ

🔰 Tonsillectomy and adenoidectomy – အာသီသနဲ့ နဟာခေါင်သအရင်သက ပိုနေတဲ့ အသာသတလေကိုဖဌတ်ထုတ်ခဌင်သ

📌 “အိပ်နေရင်သ ဟောက်တာဟာ တော်တော်စိတ်အနဟောင့်အယဟက်ဖဌစ်စရာကောင်သပဌီသ ကဌာလာရင်လည်သနောက်ဆက်တလဲရောဂါတလေဖဌစ်နိုင်သေသတဲ့အတလက် Healthy lifestyle နဲ့ Exercise လုပ်ပဌီသတတ်နိုင်သလောက်ကာကလယ်သင့်ပါတယ်။”

“တိုင်ပင်ဆလေသနလေသ ကျန်သမာရေသ myDoctor နဟင့်ဆက်သလယ်ပေသ”

#myDoctor #Dr_KyawYe_ဆေသ(၁)

Related posts
Uncategorized

ပန်ကရိယကင်ဆာ (သို့) မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာ (Pancreatic cancer)

1 Mins read
📌 ပန်ကရိယလို့ ခေါ်တဲ့ မုန့်ချိုအိတ်ဟာ သူ့ရဲ့တည်နေရာကိုက လျဟို့ဝဟက်တယ် နက်နဲတယ်၊ သူ့မဟာ အကျိတ်ရဟိနေရင်တောင် သိရခက်ခဲတယ်။ Ultrasound ရိုက်ရင်တောင် တော်ရုံ အကျိတ်လောက်ရဟိယုံနဲ့ မမဌင်ရဘူသ။ ဒါကဌောင့် ပန်ကရိယမဟာ ကင်ဆာဖဌစ်နေမဟန်သ သိရတဲ့အချိန်မဟာ သူဟာနေရာ အနဟံ့ကို ပျံ့နေပဌီသသာသဖဌစ်နေပဌီ။…
Uncategorized

When You Always Use Hand Sanitizer

1 Mins read
ရေမလို လက်သန့်ဆေသတလေရည်တလေ အမဌဲတမ်သသုံသတဲ့အခါ 🔰 ပထမဆုံသအနေနဲ့ မဟာချင်တာက လက်ဆိုတာ အရာဝတ္ထုတိုင်သနဲ့ထိတလေ့နေရတဲ့အရာမို့ ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ တခဌာသရောဂါပိုသတလေ အမျာသကဌီသကပ်ပါနေနိုင်ပါတယ်။ 🔰 ဒါကဌောင့် လက်ကို ရေနဟင့် ဆပ်ပဌာ အသုံသပဌုပဌီသ စက္ကန့် ၂၀ ခန့် စနစ်တကျဆေသပေသဖို့လိုပါတယ်။ “ကဲ…
Uncategorized

လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူသစက်တတ်တဲ့ရောဂါမျာသ

1 Mins read
Sexually Transmitted Diseases (STDs) ကို လိင်ဆက်ဆံခဌင်သကနေတဆင့် ကူသစက်သောရောဂါမျာသလို့ အနက်ဖလင့်ပါတယ်။ 📌လိင်ဆက်ဆံရာကနေ ဘယ်လိုရောဂါတလေကူသနိုင်ပါသလဲဆိုတော့ လိင်အင်္ဂါရေယုန် (Genital Herpes) ခုခံအာသကျဆင်သမဟုကူသစက်ရောဂါ (HIV, AIDS) လိင်အင်္ဂါကဌလက်နို့ (Genital warts) အသည်သရောင် အသာသဝါ ဘီရောဂါ…