အိပ္ေနစဥ္ ေဟာက္ျခင္းႏွင့္အသက္ရွုရပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း