မ်က္ႏွာေပၚရွိ အေရးအေၾကာင္းမ်ား

အသက္ရလာသည့္ႏွင့္အမၽွ မ်က္ႏွာေပၚရွိအေရးအေၾကာင္းမ်ား
ေပၚေပါက္လာတတ္ပါသည္၊
အေရျပားအေပၚဆံုးလႊာ(epidermis) ကပါးလာေသာအခါ
အစို ဓာတ္မထိန္းႏိုင္ေသာ အခါ အေရးအေၾကာင္းအတြန္႔ေလးမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္၊ထို႔အျပင္ အေရျပားအလယ္လႊာ(dremis)
(Collagen) နဲသြားေသာအခါ အေရျပားေထာက္ပံ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္
လည္း အေရးအေၾကာင္းမ်ားေပၚလာတတ္ပါသည္
အေရးအေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းနည္းပါးေစရန္မွာ
(၁)ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းေပးေသာ ခရမ္ (moisturizer cream) ပံုမွန္လိမ္းပါ
Moisturizer cream ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ cholestrol, fatty acidပါဝင္ျခင္း
မ်ားေသာ cream ကိုေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူသင့္ပါသည္
(၂)ေနေရာင္ကာ ခရမ္(SPF cream) ပံုမွန္လိမ္းပါ
အေရးအေၾကာင္းအဓိကျဖစ္ေစေသာ ေနေရာင္ျခည္ (UV rays) ကို ကာကြယ္
ျခင္းျဖင့္ အေရးအေၾကာင္းနည္းပါးေစပါသည္
(၃) အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္း ( oestrogen ) လိမ္းျခင္း
ေသြးဆံုးၿပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ oestrogen ေဟာ္မုန္း ေသြးအတြင္းနည္းပါးလာပါသည္
ထို႔ေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္း ခရမ္လိမ္းေပးလၽွင္လည္း အေရးအေၾကာင္း သက္သာေစပါသည္
(၄) ေနေရာင္ကို ေရွာင္ၾကည္ပါ
(၅) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေရွာင္ၾကည္ပါ
(၆) အေရျပားအာဟာရအတြက္ ငါးစားသံုးပါ (သို႔) omega 3 ေသာက္ပါ
(၇)အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ပါ
အိပ္စက္အနားယူျခင္းက အေရျပား ဆဲလ္မ်ားျပန္လည္ ေမြးဖြားေစ၍
လံုေလာက္စြာအိပ္စက္သင့္ပါသည္၊ ပက္လက္အိပ္ျခင္းက အေရးအေၾကာင္း
ျဖစ္ေပၚမူနည္းေစပါသည္
(၈) အသီးအႏွံမ်ားမ်ားစားပါ၊ ဥပမာ_ေထာပတ္သီး၊သၾကားသီး