အဝလြန္ျခင္း

အ၀လြန္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍အဆီမ်ားရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို့ေနစဥ္ လႈပ္ရွားသြားလာအလုပ္္လုပ္နိုင္ရန္ စြမ္းအင္လိုအပ္ပါသည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေန႔စဥ္

  • အမ်ိဳးသားျဖစ္လ်ွင္ ကယ္လိုရီ ၂၄၀၀
  • အမ်ိိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ကယ္လိုရီ ၂၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ပါသည္။
  • ကာယလုပ္သားမ်ားတြင္ ပို၍လိုအပ္တတ္ပါသည္။

ကယ္လိုရီဆိုသည္မွာ စြမ္းအင္ပမာဏကို ဆိုလိုပါသည္။ ထိုစြမ္းအင္ကို အစာအာဟာရမွ ရရွိပါသည္။

အဝလြန္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ား

သို့ေသာ္ ေန့စဥ္လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍စားသံုးပါက ပိုေနေသာအာဟာရဓာတ္တို့ကို ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီအျဖစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ၾကာလာေသာအခါ အ၀လြန္လာသည္။

သို့ေသာ္ အ၀လြန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။

  • လိုအပ္သည္ထက္ အစားပို၍စားသံုးျခင္း
  • ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးျခင္း
  • ေရာဂါေၾကာင့္ ၀ျခင္း
  • ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ၀ျခင္း
  • မ်ိဳးရုိးလိုက္၍ ၀ျခင္း

ထို့ျပင္ အ၀လြန္ေသာလူမ်ားတြင္ ပံုစံ ၂မ်ိဳးရွိပါသည္။

(၁) ပန္းသီးပံုကဲ့သို့ ၀မ္းဗိုက္ပတ္ပတ္လည္တြင္ အဆီမ်ားစုေနသူ နွင့္

(၂) ပန္းသစ္ေတာ္ကဲ့သို့ ကိုယ္ခႏၶာ အနွ့ံ အဆီစုေနသူ တို့ျဖစ္ပါသည္။

အ၀လြန္ျခင္းသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ေပးနိုင္ပါသည္။ နံပတ္ (၁) ပံုစံ သည္ ဆီးခ်ိဳကဲ့သို့ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ပို၍ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

အ၀လြန္ျခင္းကို မည္သို့တိုင္းတာႏိုင္ပါသနည္း။

(၁) ဘီအမ္အိုင္ဟုေခၚေသာ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားတိုင္းျခင္း

(၂) ခါးအရြယ္အစားကို တိုင္းတာျခင္း

ဘီအမ္အိုင္ကို မည္သို့ တြက္ရပါသနည္း။

မိမိကိုယ္ အေလးခ်ိန္(ကီလိုဂရမ္) ကို မိမိအရပ္အျမင့္(မီတာ) ျဖင့္နွစ္ခါ စား၍ရလာေသာအေျဖမွာ မိမိ၏ဘီအမ္အိုင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ။  ။မိမိကိုယ္ အေလးခ်ိန္=၆၀ကီလိုဂရမ္

အရပ္=၁.၅ မီတာ

ဘီအမ္အိုင္=၆၀/၁.၅*၁.၅=၂၆.၆(၀ေသာ ခႏၶာကိုယ္)

ဘီအမ္အိုင္                ခႏၶာကိုယ္အမ်ိဳးအစား

၁၈.၅-၂၄.၉               ပံုမွန္ အေလးခ်ိန္

၂၅-၂၉.၉                  ၀ေသာ ခႏၶာကိုယ္

၃၀ ေက်ာ္လ်ွင္            အ၀လြန္ေသာ ခႏၶာကိုယ္

ခါးအရြယ္အစားကို တိုင္းတာရျခင္းသည္ အ၀လြန္ေသာ ပံုစံကို ခြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္ပတ္ပတ္လည္ရွိ ခါးအရြယ္အစားကို တိုင္းတာရပါမည္။

  • အမ်ိဳးသားျဖစ္လ်ွင္ ၁၀၂ စင္တီမီတာ ေက်ာ္ပါက
  • အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လ်ွင္ ၈၈ စင္တီမီတာ ေက်ာ္ပါက အ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆီးခ်ိဳနွင့္ နွလံုး ေရာဂါမ်ားကို ပိုမိုခံစားရတတ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)