မ်ားလြန္းနည္းလြန္းျခင္းကိုု ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ ဗီတာမင္ေအ ျပႆနာ

ဗီတာမင္ေအသည္ အဆီ၌ေပ်ာ္ဝင္ေသာ မရွိမျဖစ္ေသာ ဗီတာမင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းလြန္းလွ်င္လည္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္တတ္သကဲ့သို႔ မ်ားလြန္းလွ်င္လည္း ေဘးျဖစ္တတ္ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ၾကာရွည္ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက အျမင္ကြယ္ျခင္း ျဖစ္တတ္သျဖင့္ မိဘမ်ား သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေကၽြးေမြးသင့္ေသာ အာဟာရပစၥည္းဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။

ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ား

 • အေရျပား ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းႏွင့္ ၾကာဆူးေလးမ်ား ထြက္လာျခင္း
 • ညအခါတြင္ မျမင္နိုင္ျခင္း
  • ( ပံုမွန္အားျဖင့္ ညအေမွာင္တြင္ ျမင္နုိင္စြမ္းမရွိေသာ္လည္း အေမွာင္ရွိေသာေနရာတြင္ ခဏမွ်ေနေသာအခါ အေမွာင္ႏွင့္ ေနသားက်၍ ခပ္ေရးေရးျမင္နုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးမ်ားမွာမူ ေမွာင္လာသည္ႏွင့္ အျမင္အားက်ဆင္းကာ ညအျမင္ကန္းျခင္းျဖစ္၍ ဟိုတိုက္သည္တိုက္မိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။)
  • ဤအဆင့္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိဘမ်ားသတိထားမိတတ္ေသာ၊ သတိထားမိသင့္ေသာ ဦးဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေပသည္။
 • ထို႔ေနာက္ မ်က္စိေျခာက္ျခင္း၊
 • မ်က္ၾကည္လႊာ ခန္းေျခာက္ျခင္း၊
 • မ်က္ၾကည္လႊာ ျပဲသြားျခင္း၊ အနာျဖစ္ျခင္း
 • မ်က္လံုးကြယ္ျခင္း အထိျဖစ္တတ္ပါသည္။

ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

 • မိခင္ႏွင့္ တကြ ျပည္သူလူထုအား အာဟာရဓာတ္မ်ားအေၾကာင့္ အသိပညာေပးျခင္း
 • ဗီတာမင္ေအ ပါဝင္ေသာအစားအစာမ်ားကို ေန႔စဥ္ ထည့္သြင္းေကၽြးေမြးျခင္း တို႔အျပင္
 • ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆး ထိုးခ်ိန္မ်ားတြင္ ဗီတာမင္ေအ အားေဆးမ်ား တုိက္ေကၽြးျခင္း
 • ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းစစ္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း
 • အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဗီတာမင္ေအ ျဖည့္စြက္ထားေသာအာဟာရ ပစၥည္းမ်ားပင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း တို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါသည္။

ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါကလည္း နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ျပသ၍ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။

မ်ားလြန္းေသာလကၡဏာမ်ား

သာမန္အားျဖင့္ အျဖစ္နည္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားတြင္ အလြန္အကၽြံစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ မ်ားလြန္းျခင္းျဖစ္တတ္ေပသည္။

 • မ်က္လံုးမဝါဘဲ အသားဝါျခင္း
 • အသည္းႏွင့္ အရိုးထိခိုက္တတ္ျခင္း
 • ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
 • ႏွစ္ထပ္ျမင္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ၁၀၀ မီလီဂရမ္၊ လူၾကီးမ်ားတြင္ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ ကို တစ္ခါတည္း တုိက္ေကၽြးျခင္းသည္ အႏၳရာယ္ရွိေစပါသည္။

ထို႔အျပင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ဗီတာမင္ေအတိုက္ေကၽြးပါက အေမေသႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ကေလးအဆုတ္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း ျဖစ္ေစေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အစားလြန္ပါကလည္း ေမြးရာပါ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း ျဖစ္တတ္ပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ေဆးလြန္ေဘးျဖစ္ေစသျဖင့္ ဂရုတစိုက္ စားသံုးသင့္ေသာ အာဟာရဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)