သာမန္တုပ္ေကြး H1N1 ႏွင့္ ကူးစက္ျမန္ျပင္းထန္တုပ္ေကြး H1N1 ကြာျခားပုံ ႏွင့္ ေရာဂါျပင္းထန္ႏုိင္ပုံ