ေသြးေၾကာထုံး မွ ျဖစ္ေသာအနာ

ဤအနာ အမ်ိဳးအစားသည္ ေသြးေၾကာထုံးေပၚမွ အေၾကာမ်ား ပါးလႊာလာရာမွ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။
စစျဖစ္ခ်င္းတြင္ ႏွင္းခူအစိုကဲ့သို႔ စျဖစ္နိုင္သည္။ ေျခမ်က္ေစ့တစ္ဝိုက္တြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ အလြန္အမင္း နာက်င္ျခင္း
မရွိတတ္သျဖင့္ ဂ႐ုမစိုက္မိရာက ပိုးဝင္ကာ ေျခေထာက္ဆုံးရွုံးျခင္း၊ အခန႔္မသင့္ပါက အသက္ဆုံးရွုံးသည္အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ေသြးေၾကာထုံး အနာ၏ လကၡဏာမ်ား
၁။ေျခေထာက္ ေလးလံ ေယာင္ယမ္းျခင္း
၂။ အေပၚယံ အေရျပား တင္းလာျခင္း၊ အေရာင္ ေဖ်ာ့လာျခင္း
၃။ ႏွင္းခူ ျဖစ္တတ္ျခင္း
၄။ အနာျဖစ္ျခင္း
၅။ ပိုးဝင္ျခင္း
၆။ ေဆးမ်ားႏွင့္ မတည့္၍ ေလာင္စားျခင္း
၇။ အနာ ပိုးဝင္ရာမွ ေျခေထာက္ ဆုံးရွုံးရတတ္ျခင္း

မည္သို႔ ကာကြယ္ရမည္နည္း
၁။ ေဆးလိပ္ ျဖတ္ပါ
၂။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ
၃။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလၽွာ့ခ်ပါ
၄။ ဆီးခ်ိဳရွိက ထိန္းပါ
၅။ ေသြးအားနည္းျခင္းကို ကုသပါ
၆။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျခစည္းမ်ားအသုံးျပဳပါ