ျဖည့္စြက္ထိုးနိုင္ေသးေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိထိုးေနေသာကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ
ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ထိုးနိုင္ေသးေသာ အျခားကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

၁။ ကေလးတိုင္းထိုးသင့္ေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား
• အိပ္ပီဗီြ သားအိမ္ေခါင္းကာကြယ္ေဆး (မိန္းကေလးမ်ားသာ)–အသက္ ၉-၁၃နွစ္မ်ားတြင္ ပို၍ထိုးေလ့ရွိပါသည္။
• ရိုတာဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၀မ္းေလ်ာေရာဂါ–ဒီပီတီ ထိုးေသာအခါ အတူထိုးေလ့ရွိပါသည္။ ၂ၾကိမ္ သို႔ ၃ၾကိမ္ ထိုးရပါမည္။
အသက္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ထိုးရန္မလိုပါ။

၂။ ေရာဂါျဖစ္နိုင္ေသာေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာကေလးမ်ားထိုးသင့္ေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား
• ဂ်ပန္ ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး
• yellow fever ေခၚ ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အပူၾကီးျပီး အသား၀ါေရာဂါ
• ေခြးသန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး

၃။ ကူးစက္နိုင္ေသာအေျခအေနတြင္ ရွိေသာကေလးမ်ား ထိုးသင့္ေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား
• တိုက္ဖိြဳက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး
• အသည္းေရာင္ အသား၀ါေအ ကာကြယ္ေဆး
• ကာလ၀မ္းေရာဂါကာကြယ္ေဆး
• နိုက္ဆီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္အေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါ
• ေခြးရူးျပန္ကာကြယ္ေဆး
• ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆး

၄။ အခ်ိဳ႕ေသာနုိင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ထုိးေနေသာကေလးမ်ား ထိုးသင့္ေသာေဆးမ်ား

• အင္ဖလူရန္ဇာ တုပ္ေကြးေရာဂါ
• ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆး
• အမ္အမ္အာေခၚ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ ၀က္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆး