သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ကာကြယ္ေဆး သို႔ အိတ္ပီဗြီ(HPV vaccine)

HPV(human papilloma virus) က လိင္မွ တစ္ဆင္႔ ကူးစက္ေလ႔ရွိျပီး ၾကြက္နို႔ျဖစ္ျခင္း အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားမွုနွင္႔ ဆက္စပ္ေနေျကာင္း ေတြ႕ရွိလာေပသည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရာ ေရာဂါပိုးမဝင္ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရသည္။

ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစား မည္မွ်ရွိပါသနည္း။

  • ကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ ပိုးအမ်ိဳးအစားအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ ၂မ်ိဳး ရွိပါသည္။
  • ပိုးနံပါတ္ ၁၆ႏွင့္ ၁၈ ကို ကာကြယ္ေသာေဆးႏွင့္ ပိုးနံပတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၆၊ ၁၁ ေလးမ်ိဳးကိုကာကြယ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။

မည္သူေတြ ထိုးထားသင့္ပါသနည္း။

  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားပါ ထိုးထားသင့္ပါတယ္။ ဤ ပိုးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ပါ လိင္အဂၤါၾကြက္နို႔နွင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အသက္ ၉ႏွစ္ မွစတင္ထိုးထားနိုင္ပါသသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ မရွိေသးေသာ အရြယ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးပါမွ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထိုးေပးေနျပီျဖစ္ပါသည္။
  • အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း ၉ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ထိုးထားသင့္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္။


ဘယ္အခ်ိန္တြင္ မည္မွ်ထိုးရပါမည္နည္း။

  • ေဆးကို ၃ၾကိမ္ ထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးစထိုးသည့္အခါ ၁လံုး၊ ၁လအၾကာတြင္ ၁လံုး၊ ေဆးစထိုးခ်ိန္မွ ၆လ အၾကာတြင္ ၁လံုး ထိုးရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။


ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိပါသလား။

  • ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ မတည့္ျခင္း၊ ေဆးထိုးျပီး သတိလစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး နည္းပါးပါသည္။

ေဆးမထိုးသင့္သူမ်ားရွိပါသလား။

  • ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ မတည့္ေသာ လကၡဏာမ်ားျပသပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ မထိုးသင့္ပါ။
  • ဖ်ားနာေနသူမ်ားသည္ ေကာင္းစြာေနျပန္ေကာင္းေသာ အခါမွထိုးသင့္ပါသည္။
  • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအား မထိုးသင့္ပါ။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)