ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း

ဆီးလမ္းေၾကာင္းဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ဆီးအျဖစ္ထြက္လာေစေသာ ေက်ာက္ကပ္မွသည္

 • ဆီးျပြန္၊
 • ဆီးအိမ္ ႏွင့္
 • ဆီးထြက္လမ္းေၾကာင္း ထိပါဝင္ပါသည္။

ထိုဆီးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ပိုးဝင္ျခင္းကို ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းဟု ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။

 • ပိုးဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းကို ဆီးလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္းဟု ေခၚဆို၍ လ်င္ျမန္စြာ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။
 • ဆီးျပြန္၊ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္းကို ဆီးလမ္းေၾကာင္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။

အျဖစ္မ်ားေစေသာအေၾကာင္းမ်ားမွာ

 • အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း
 • ၾကာရွည္စြာ ဆီးေအာင့္ထားျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံျခင္း
 • သုတ္ပိုးေသေစေသာ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျဖစ္ျခင္း
 • ေသြးဆံုးသြားျခင္း
 • ခုခံအားက်ေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေရာဂါမ်ား
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပံုသ႑ာန္မမွန္သူမ်ား၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ေနျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း (၂)

(( Urinary Tract Infection)

 

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

တစ္ခါတစ္ရံ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ဆီးပိုးဝင္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္းျဖစ္ပါက

 • ဆီးခဏခဏသြားျခင္း
 • ဆီးမထိန္းနုိင္ျခင္း
 • ဆီးထြက္က်ျခင္း
 • ဆီးသြားသည့္ အခါ မီးစႏွင့္ ထိုးသကဲ့သို႔ နာက်င္ျခင္း
 • ဆီးတြင္း ေသြးပါျခင္း
 • ဝမ္းဗုိက္ေအာက္ ဆီးခံုေနရာ နာက်င္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္း အေပၚပိုင္းပိုးဝင္ပါက

 • ခါးနာျခင္း
 • ခ်မ္းတုန္ဖ်ားျခင္း၊ ကိုယ္ပူၾကီးျခင္း
 • အန္ျခင္း
 • ဆီးနည္းသြားျခင္း
 • ႏံႈးျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

 

အထက္ပါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈခံယူျပီး ပိုးသတ္ေဆး စနစ္တက် ေသာက္သံုးရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • သာမန္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း ျဖစ္ပါက ပံုမွန္ဆီးစစ္ျခင္း(urine RE ) စစ္ေဆးရံုျဖင့္ သိရွိကုသမႈ ေပးနိုင္ေသာ္လည္း
 • ရႈပ္ေထြးေသာ သို႔ အျခားအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္ျဖစ္ပြားေသာ ဆီးပိုးဝင္ျခင္းတြင္ ဆီးပိုးေမြးျခင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ဆီးပိုးေမြးျခင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သူမ်ား

 • ပိုသတ္ေဆး ေသာက္ျပီးေသာ္လည္း ေရာဂါမေပ်ာက္သူမ်ား
 • ျပန္ျပန္ ျဖစ္သူမ်ား
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွင့္ ကေလးမ်ား
 • အမ်ိဳးသားမ်ား
 • ဆီးပိုက္တပ္ထားသူမ်ား
 • ဆီးတြင္ ေသြးပါသူမ်ား
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေနသူမ်ား

လိုအပ္ပါက ေသြးစစ္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ တီဗြီဓာတ္မွန္ ရိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း(၃)

ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား

ဆီးပိုးဝင္ျခင္းသည္ ဆီးထြက္လမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္၍ အေပၚသို႔တက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေသခ်ာစြာ ကုသမႈမခံယူပါက

 • ခဏခဏျပန္ျဖစ္ျခင္း
 • ေသြးဆိပ္သင့္ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္တြင္ျပည္တည္ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ျပည္တည္ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ျခင္း သို႔ ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေပါ့ဆဘဲ ေသခ်ာစြာကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။

 

ကာကြယ္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

 • ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ လူၾကီးျဖစ္လွ်င္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရ ၂လီတာခန္႔ အနည္းဆံုး ေသာက္ေပးသင့္ပါသည္။
 • Cranberry ေခၚ အနီေရာင္ ဘယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္သံုးျခင္း၊ ထိုဘယ္ရီသီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆးျပားမ်ား ေသာက္သံုးျခင္း။
 • ဆီးသြားခ်င္ပါက ေအာင့္မထားပါႏွင့္။
 • အိမ္သာတက္ျပီးပါက သန္႔ရွင္းေရးကို ေရွ့မွေနာက္သို႔ ပံုစံျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ပါ။
 • အခ်ိဳ႕ေသာ လိုအပ္သူမ်ားတြင္ ေရာဂါကာကြယ္ရန္ ပိုးသတ္ေဆးၾကိဳေသာက္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)