ကေလးတြင္ေတြ႔ရႏိုင္ေသာ တိုက္ဖိြဳက္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါသည္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မသန္႔႐ွင္းေသာေရ (သို႔) အစားအစာမွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ေရာဂါပိုးရိွေသာသူ အိမ္သာတက္ၿပီးလက္ေသခ်ာမေဆးပဲ ျပင္ဆင္ေသာအစားအစာ စားသုံးျခင္းမွလည္းကူးႏိုင္သည္။ ပိုးဝင္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ၁ပတ္၊ ၂ပတ္အတြင္းေရာဂါလကၡဏာျပသႏိုင္သည္။ ကုသမႈမခံယူလ်ွင္ အသက္ေသဆုံးသည္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ-

  • အဖ်ားက်ျခင္းမ႐ွိပဲ အျပင္းဖ်ားျခင္း
  • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
  • ႏႈံးေန၍ တစ္ကိုယ္လုံးနာက်င္ကိုက္ခဲေနျခင္း
  • ဗိုက္နာျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း (သို႔) ဝမ္းေလ်ွာျခင္း
  • အစာစားခ်င္စိတ္မ႐ွိျခင္း
  • လည္ပင္းနာျခင္း
  • ရင္ဘတ္ႏွင့္ ဗိုက္တြင္ အနီစက္ေလးမ်ားေပၚတတ္ျခင္း
  • ကေယာင္ကတမ္းေျပာျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔ျဖစ္တတ္သည္။

အထက္ပါလကၡဏာမ်ားေတြ႔႐ွိလ်ွင္ အျမန္ဆုံးကုသမႈခံယူသင့္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကုသမႈခံယူၿပီး ၂ရက္ခန္႔တြင္သိသာစြာသက္သာေလ့႐ွိသည္။ ကာကြယ္ျခင္းသည္ကုသျခင္းထက္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ သန္႔႐ွင္းေသာေသာက္ေရသန္႔(သို႔) ေရကိုက်ိဳခ်က္ေသာက္သုံးသင့္သည္။ အစာမစားမွီ၊ မျပင္ဆင္မွီႏွင့္ အိမ္သာတက္ၿပီးခ်ိန္တြင္လက္ကိုေသခ်ာေဆးေၾကာရမည္။ အသက္၂ႏွစ္ေက်ာ္ေသာကေလးတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္သည္။

ေမတၲာမြန္ျဖင့္

ေႏြ