အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါကုိ မည္သို႔ကုသမႈ ခံယူသင့္သနည္း။

၁။ ေရာဂါသက္သာေစရန္
• အိပ္ရာထဲတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာအနားယူပါ။
• အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာအားကစားမ်ား မျပဳလုပ္ရ။
• အသည္းထိခိုက္နိုင္ေသာေဆးမ်ား ေသာက္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
• ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အလြန္အမင္း အစားအေသာက္ပ်က္ပါက ဂလူးကို႔ပါေသာ အေၾကာေဆးမ်ားသြင္းနို္င္ပါသည္။
• အားေဆးမ်ား လိုအပ္ပါက သံုးစြဲနို္င္ပါသည္။
• ေရာဂါျပင္းထန္ပါက ေဆးရံုတက္ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၂။ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစရန္
• အသည္းေရာင္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြကုသရပါမည္။
• ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ျခင္း၊
• ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္ ေဆးရပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ကုသမႈခံယူရပါမည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)