ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ားစုကဲ့သို႔ပင္ ကင္ဆာအဆင့္ ၄ ဆင့္ ရွိပါသည္။ ေရာဂါအဆင့္အလိုက္ ကုသရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
၂။ ဓာတ္ကင္သည္ဟု ဆိုေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း
၃။ ေဟာ္မုန္းလက္ခံေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကုသျခင္း
၄။ ကင္ဆာေဆးသြင္း၍ ကုသျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကုသမႈ ျပီးစီးပါကလည္း ေပါ့ဆမေနသင့္ဘဲ ၂ႏွစ္ ၁ၾကိမ္ ကင္ဆာေရာဂါ ၾကြင္းက်န္မႈ ရွိမရွိ အျခားရင္သားတစ္ဖက္ကို ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊ ေသြးတြင္း ကင္ဆာဓာတ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ရင္သားကင္ဆာ အၾကိဳစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား
ရင္သားကင္ဆာသည္ ေစာစီးစြာေတြ႔ရွိ၍ ကုသမႈ ခံယူပါက ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာေရာဂါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကိဳတင္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။
၁။ မိမိဘာသာ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးျခင္း
မိမိရင္သားကို ကိုယ္လံုးေပၚမွန္ေရွ႕ရပ္ကာ ရင္သားႏွစ္ဖက္ ညီမညီ၊ တစ္တန္းတည္းျဖစ္မျဖစ္၊ အလံုး၊အနာရွိမရွိ ၾကည့္ရူျခင္း၊ လက္ျဖင့္ အေပၚေအာက္ သို႔ အဝိုင္းပံုစံ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ခ်ိဳင္းေအာက္ႏိႈက္၍ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ပံုမွန္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
၂။ တတ္ကၽြမ္းသူ ဆရာဝန္၊ဆရာမ မ်ား၏ စစ္ေဆးမႈကိုခံယူျခင္း
အသက္ ၂၀ မွစ၍ ၃နွစ္ ၁ၾကိမ္ခန္႔ ၊ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ပါက ၁နွစ္ ၁ၾကိမ္ခန္႔ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
၃။ ရင္သားဓာတ္မွန္(mammogram) ရိုက္၍ စစ္ေဆးျခင္း
၄။ တယ္လီေဗးရွင္း ဓာတ္မွန္(USG)၊ သံလိုက္စက္ကြင္း ဓာတ္မွန္(MRI) ရိုက္ျခင္း

ရင္သားေပၚတြင္ မသကၤာဖြယ္ အလံုး၊ အနာနွင့္ အျခားေသာ လကၡဏာ တစ္ခုခုျဖစ္လာပါက ၃ဆင့္စစ္ေဆးျခင္း ျဖင့္ စစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။
၃ ဆင့္စစ္ေဆးျခင္း ဆိုသည္မွာ
၁။ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာဝန္မွေမးျမန္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
• ဤနည္းသည္ ေဆးခန္းသို႔ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္သာ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ ကနဦးစစ္ေဆးမႈျဖစ္ပါသည္။ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာဝန္၊ ဆရာမမ်ားမွ ေရာဂါျဖစ္ပံု ရာဇဝင္ကို ေသခ်ာစြာေမးျမန္းျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ရာေနရာကို ေသခ်ာစြာ စမ္သပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္နို္င္ေသာေရာဂါကို မိမိအေတြ႔အၾကံဳ နွင့္ ပညာ ေပါင္းစပ္ကာ အေျဖထုတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူနာဘက္မွ ပါဝင္ကူညီမႈလည္း လိုအပ္ပါသည္။
၂။ ဓာတ္မွန္ စေသာ စက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ စစ္ေဆးျခင္း
• ရင္သားဓာတ္မွန္၊ တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္၊ စေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳကာ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း
• ေရာဂါျဖစ္ရာေနရာမွ အသားစ သို႔ အရည္ စသည္ကိုယူ၍ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေရာဂါေဗဒ ဆရာဝန္မွ စစ္ေဆးအေျဖထုတ္ေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။
စေသာ စစ္ေဆးနည္း ၃ မ်ိဳးျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
ထိုသို႔စစ္ေဆးပါက ေရာဂါအေျဖမွန္ကို ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ မွန္ကန္စစ္ေဆးနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)