ရင္ၾကပ္ေရာဂါ ကုသျခင္း

ရင္ၾကပ္ေရာဂါဟာ နာတာရွည္ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ သာမန္လူေကာင္းတစ္ဦးတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ေရာဂါမၾကြေအာင္ ထိန္းသိမ္းထား၍ရပါသည္။
**ထို႔ေၾကာင့္ ရင္ၾကပ္ေရာဂါကို ကုသရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရင္မၾကပ္ေအာင္(ေရာဂါကို မၾကြေစရန္) ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝေနထိုင္မႈကို မထိခိုက္ေစဖိို႔ အတြက္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ညအိပ္ေပ်ာ္ရာမွ လန္႔နိုးျခင္း၊ အသက္ရူၾကပ္၊ ေမာ၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း။
ဦးဆံုးမွာ လူနာအေနျဖင့္
-မိမိေရာဂါ၏ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ထားျခင္း၊
-မိမိႏွင့္ မတည့္ေသာ ရင္ၾကပ္ေစေသာ အရာမ်ားကို သိထားျခင္း၊
-ရင္ၾကပ္ေစေသာ အရာမ်ားႏွင့္ မထိေတြ႔ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
-အိမ္တြင္း သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ၾကမ္းပုိးႏွင့္ အိမ္တြင္းပိုးမႊားမ်ား မရွိေစရန္)
-ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း
-ဖုန္မ်ားေသာေနရာမ်ားကို သြားလွ်င္ အကာအကြယ္သံုးျခင္း စသည္တို႔ကို မိမိတစ္နုိင္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
-မသက္သာပါက ဆယ္ဗ်ဴတေမာရူေဆးကို သံုးနိုင္ပါသည္။ ရူေဆးသည္ စားေဆးထက္ ပို၍ထိေရာက္ျပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းပါသည္။

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရူစစ္ေဆး၍ ေရာဂါကို ေကာင္းစြာ ထိန္းထားနိုင္ျခင္း ရွိမရွိ သိနိုင္ပါသည္။
-ေန႔အခ်ိန္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပျခင္း
-ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ထိခိုက္ျခင္း
-ညဘက္ အိပ္ေနရာမွ နိုးျခင္း ႏွင့္ လကၡဏာမ်ား
-ေရာဂါသက္သာေစေသာ ဆယ္ဗ်ဴတေမာရူေဆး သံုးရေသာအၾကိမ္အေရအတြက္
-အဆုတ္၏ အလုပ္လုပ္အား
-ေရာဂါထေဖာက္ေသာ အၾကိမ္

ေရာဂါကို ထိန္းထားနုိင္ျခင္းမရွိပါက ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္တင္ရမည္ျဖစ္၍ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသ၍ ေလျပြန္ျပန္က်ယ္ေစေသာ အခ်ိန္တိုေဆး၊ ၾကာရွည္ခံေဆး၊ စတီးရြိဳက္ရူေဆး၊ ေသာက္ေဆး စသည္ျဖင့္ စနစ္တက် ကုသရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရူေဆးသံုးရာတြင္ ေဂါက္ေခၚ လက္ကိုင္ ရူေဆးဘူး အသံုးျပဳျခင္း၊ ရူေဆးစက္အသံုးျပဳျခင္းဟူ၍ ရွိေပရာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)