အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုး၏ ကူးစက္ပံု

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
အဓိက ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္
(၁) ေသြးမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ျခင္း
နားေဖာက္ျခင္း၊ တက္တူးထိုးျခင္း၊ အပ္စိုက္ကုသျခင္း၊
ေသြးသြင္းျခင္း၊ တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ေဆးထိုးျခင္း
မူးယစ္ေဆးထိုးျခင္း၊ ဘီပိုးရွိသူ၏ အနာ၊ေသြးတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ရျခင္း
(၂)လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ျခင္း
အထူးသျဖင့္ ဘီပိုးရွိသူႏွင့္ လိင္တူ၊လိင္ကြဲဆက္ဆံျခင္းမွတစ္ဆင့္
ခနၱာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္(သုတ္ရည္၊မိန္းမကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္ မ်ား
မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ျခင္း
(၃) ဆီး၊ဝမ္း၊မ်က္ရည္၊ေခၽြးတို႔မွ တစ္ဆင့္ အနည္းငယ္သာ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္