ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေနထိုင္မႈပံုစံ

(၁) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ပံုမွန္အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း

(၂)ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ တက္ႂကြစြာေနထိုင္ျခင္း

(၃) အခ်ိဳမ်ားလြန္းေသာ အစားအစာ၊အခ်ိဳရည္မ်ားေရွာင္ၾကည္ျခင္း

(၄) အသားအလြန္အမင္းစားသံုးျခင္း၊ ျပဳျပင္ထားေသာအသင့္စား အသားမ်ားစားသံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္း

(၅)အရက္အလြန္အမင္း ေသာက္သံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္း

(၆)အငန္ဓာတ္အလြန္အမင္းစားသံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္း

(၇) မိခင္မ်ားႏို႔တိုက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္