ႀကိဳးစားျခင္းမ်ား မမွားေစရန္

အိမ္ေထာင္သည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကေလးယူဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ ေနရာမွာ တူညီတဲ့အမွားမ်ိဳးရွိေနၾကတယ္လို႔ေျပာရင္ အံ့ဩသြားပါလိမ့္မယ္။

အိမ္ေထာင္ရွင္ စံုတြဲအခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္ဝန္လိုခ်င္ေသာ အခ်ိန္တြင္ရရန္ႀကိဳးစားၿပီး တခါတရန္ ထိုႀကိဳးစားျခင္းမွာ နည္းလမ္းမွားေနတတ္ၾကပါတယ္။

(၁) လိင္ဆက္ဆံမႈလံုေလာက္စြာမရွိျခင္း

သင့္အေနႏွင့္   အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ပိုးကို ထိန္းသိမ္းသည့္အေနႏွင့္ မမ်ိဳးဥ ေႂကြခ်ိန္တြင္သာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ရေစသည္ဟု ထင္ေနတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရက္မ်ားစြာ လိင္ဆက္ဆံ မႈမရွိျခင္းကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ရေစျခင္းကို ၾကန္႔ၾကာေစပါသည္

(၂) လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားျခင္း

လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားျခင္းဟာ ကေလးရျခင္းကို ျမန္ေစသည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ားလည္းရွိပါသည္ မွန္သင္သေလာက္မွန္ေသာ္လည္း အႀကိမ္ေရအရမ္းမ်ားပါက သုတ္ပိုးအေကာင္ေရ နည္းေစတာမို႔ ကေလးယူျခင္းမွာ အေထာက္အကူ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

(၃) အမ်ိဳးသမီးအားအျပစ္တင္ျခင္း။

အိမ္ေထာင္ရွင္ စံုတြဲတိုင္း ကေလးယူျခင္းႀကိဳးစားခ်ိန္ၾကာျမင့္လာပါက အမ်ိဳးသာအပါအဝင္ လူအမ်ားစုက အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးကိုသာ အျပစ္တင္တတ္ၾကပါသည္။အမ်ိဳးသားအမ်ားစုမွာ မိမိေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ဝန္မခံတတ္ျခင္းမွာ လည္း မွားယြင္းေသာ အယူအဆျဖစ္ပါသည္။အမွန္မွာ အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ပိုးမွာ အေကာင္ေရျပည့္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မွိျခင္းရွိမွသာ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါသည္။

(၄) မမ်ိဳးဥ ေႂကြခ်ိန္တြက္ခ်က္မႈမွားယြင္းျခင္း

မမ်ိဳးဥ ေႂကြခ်ိန္ကို အတိအက်တြက္ရန္မွာ မလြယ္ကူလွပါ။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ရာသီလာၿပီးပထမရက္မွ စတင္၍ ေနာက္၁၄ရက္တြင္ မ်ိဳးဥ ေႂကြသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။nသို႔ေသာ္ ရာသီစက္ဝန္း ၾကာခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္မတူႏိုင္တာမို႔ ဆရာဝန္ထံသြား၍ ေသခ်ာစြာတြက္ခ်က္သင့္ပါသည္

(၅) မမ်ိဳးဥ ေႂကြေသာ ရက္အတိအက်တြင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

မမ်ိဳူဥ ေႂကြေသာရက္မွသာ အတူေနပါက မမ်ိဳးဥ၏ ရွင္သန္ခ်ိန္ ၂၄နာရီသာရွိတာမို႔ အကယ္၍ မ်ိဳးဥေႂကြခ်ိန္ တြက္ခ်က္ျခင္းမွားယြင္းသြားပါက အခြင့္အေရးေကာင္းက္ု လက္လြတ္သြားမည္ဆိုး၍ ျဖစ္ပါသည္။ သုတ္ပိုးရွင္သန္ ခ်ိန္မွာလည္း ၃ရက္မွ ၅ရက္ထိသာရွိ၍ မ်ိဳးဥ မေႂကြခင္ ရက္မ်ားမွစ၍ အတူေနျခင္းက ပို၍ အခြင့္အလမ္းမ်ားေစပါသည္

(၆) ေခ်ာ့ေမြ႕ဆီသံုးစြဲျခင္း

လိင္ဆက္ဆံရန္ေခ်ာေမြ႕ဆီ သံုးစြဲျခင္းက သုတ္ပိုး မ်ိဳးဥဆီေရာက္ရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြူးခ်ယ္ဝယ္ယူရာတြင္ သုတ္ပိုး မထိခိုက္ေစေသာ(သို႔) သဘာဝ ေခ်ာဆီ (သံလြင္ဆီ) ကို သံုးစြဲသင့္ပါသည္။

(၇) အကူအညီလံုေလာက္စြာမယူျခင္း

ကိုယ္ဝန္ရရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာဆရာဝန္ဆီသို႔ အသက္ ၃၅ႏွစ္ေက်ာ္ပါက သိပ္ေနာက္မက်ခင္ သြားေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ၆လခန္႔ မိမိဘာသာႀကိဳးစားၾကည့္၍ မရပါလၽွင္ ဆရာဝန္ဆီ သိူ႔သာ သြားသင့္ပါသည္

(၈) မိမိက်န္းမာေရးကို ေမ့ထားျခင္း

ကေလးရရန္ႀကိဳးစားေနေသာ စံုတြဲတိုင္း မ်ိဳးပြားအဂါၤ က်န္းမာေရးကိုသာ အေလးထားၿပီး အလံုးစံုက်န္းမာေရးကို ေမ့ေလ်ာ့ထားတတ္က်သည္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းတို႔ကလည္း ကိုယ္ဝန္ရရန္ ခက္ခဲေစတာမို႔ ေမ့မထားသင့္ပါ။

မယ္တင္(ေဆး ၁)