ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေလျဖတ္ျခင္းတြင္ သုံးေသာ ေသြးခဲေဖ်ာ္ကုထုံး

ေလျဖတ္လၽွင္ ေသြးခဲေဖ်ာ္ရမည္ ဟူေသာ အယူအဆသည္ ယခုေခတ္အခါတြင္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေလျဖတ္တိုင္း
ေသြးခဲ ေဖ်ာ္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။

ေလျဖတ္ျခင္းသည္ ေသြးခဲပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သလို ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ေသြးခဲပိတ္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာ ေလျဖတ္ျခင္းသည္ ေသြးခဲေဖ်ာ္ကုထုံး လိုအပ္ေသာ္လည္း ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေသြးခဲပိတ္ျခင္းမွာမူ
ေသြးခဲေဖ်ာ္ကုထုံး လုံးဝမေပးရေသာ၊ ေပးလၽွင္ အသက္ဆုံးရွုံးနိုင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။

ေသြးခဲေဖ်ာ္ကုထုံး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘာေတြ လိုပါသလဲ

၁။ ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေသာ သမားေတာ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဓာတ္မွန္ဆရာဝန္အဖြဲ႕
၂။ လူနာသည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေပၚၿပီး ၄နာရီခြဲအတြင္း ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိရန္
၃။ ေအာက္ပါ အျခင္းအရာမ်ား မရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
– ေသြးေၾကာပိတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ဧရိယာ ႀကီးလြန္းျခင္း
– ေသြးေၾကာေပါက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနေသာ ေလျဖတ္ျခင္း
– မၾကာေသးမီက မီးဖြားထားျခင္း
– ခြဲစိတ္ခံယူထားျခင္း
– ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိျခင္း
– မၾကာေသးမီက ဦးေႏွာက္ေသြးယိုျခင္း
– ဦးေႏွာက္တြင္း အေၾကာထုံးမ်ားရွိျခင္း
– အသည္းေရာဂါ ႀကိးႀကိးမားမား ရွိျခင္း၊ အစာေရမ်ိဳအတြင္း ေသြးေၾကာထုံးမ်ား ရွိျခင္း
– တက္ျခင္း
– ေသြးက်ဲေဆးမ်ား မွီဝဲေနရျခင္း၊ INR ၁.၇ထက္ မ်ားေနျခင္း
– ေသြးဥမႊား 100 x 109/L ေအာက္ နည္းျခင္း
– ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၂၂၀/၁၆၀ထက္ ျမင့္မားေနျခင္း