ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း

ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သနည္း။

၁။ ႏွလုံးႂကြက္သားေအာင့္ျခင္း ေသခ်ာသည္မွ ၁၂နာရီအတြင္း ႏွင့္ ECG တြင္ မူမမွန္မွုမ်ား ၂ခါေတြ႕ရျခင္း
၂။ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္သည္ဟု ECGတြင္ ေဖာ္ျပေနျခင္း
၃။ ECGတြင္ မေသခ်ာပါက ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္းကို မေဆာင္ရြက္သင့္ပါ
၄။ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားတြင္ ရင္ဘတ္မေအာင့္ေသာ္လည္း အသက္ရွုၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ ECG ေျပာင္းလဲမွုကိုၾကည့္ကာ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေနပါက
ကုထုံးယူသင့္သည္။
၅။ ECGေျပာင္းလဲမွုမ်ား ေသခ်ာျခင္း

ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

၁။ ၁၀%ေသာ လူနာမ်ားတြင္ ေသြးစိမ့္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မျပင္းထန္တတ္ပဲ ေသြးျခည္ဥျခင္း၊ ေဆးထိုးအပ္ရာမွ
ေသြးစိမ့္ျခင္းမၽွသာ ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း အခန႔္မသင့္လၽွင္ ေသြးသြင္းရသည္အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ေသြးတိတ္ေဆးလည္း သုံးနိုင္ပါသည္။
၂။ ေသြးေပါင္ ထိုးက်တတ္သျဖင့္ လူနာကို လွဲအိပ္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၃။ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြ႕ေငြ႕ဖ်ားျခင္း၊ အနီစက္ထြက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာရဲျခင္မ်ား ျဖစ္နိုင္သည္။
၄။ ၁၀၀၀ တြင္ ၃ေယာက္မွ ၆ေယာက္အထိ ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးယိုစိမ့္မွု ျဖစ္နိုင္ပါသည္။
၅။ ရင္တုန္နိုင္သည္။
၆။ ေသြးခဲ ျပဳတ္ထြက္၍ ပိတ္ဆို႔ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သနည္း။

၁။ ႏွလုံးႂကြက္သားေအာင့္ျခင္း ေသခ်ာသည္မွ ၁၂နာရီအတြင္း ႏွင့္ ECG တြင္ မူမမွန္မွုမ်ား ၂ခါေတြ႕ရျခင္း
၂။ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္သည္ဟု ECGတြင္ ေဖာ္ျပေနျခင္း
၃။ ECGတြင္ မေသခ်ာပါက ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္းကို မေဆာင္ရြက္သင့္ပါ
၄။ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားတြင္ ရင္ဘတ္မေအာင့္ေသာ္လည္း အသက္ရွုၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ ECG ေျပာင္းလဲမွုကိုၾကည့္ကာ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေနပါက
ကုထုံးယူသင့္သည္။
၅။ ECGေျပာင္းလဲမွုမ်ား ေသခ်ာျခင္း