ကိုယ္ဝန္မေဆာင္သင့္ေသာ အေျခအေနမ်ား

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုဟာ မိသားစု အေျခအေန ၊ သားဆက္ျခားအစီအစဥ္ ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး အစရွိတ့ဲ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာေပၚမူတည္ၿပီး သေႏၶရျခင္းကေန ကာကြယ္ဖို႔ ကိုယ္ဝန္တားနည္းလမ္း မ်ဳိးစုံနဲ႔ တားဆီးေနၾကပါတယ္ ။ တနည္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ေကာင္းမဟုတ္ေသးေရြ႕ဟုဆိုရမည္ပဲ ျဖစ္သည္ ။

ထိုနည္းတူစြာပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည့္ ဒါမွမဟုတ္ ေႏွာင့္ေနးရမည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနပါတယ္ ။ တခ်ဳိ႕ေသာ ေရာဂါေတြေၾကာင့္ ထိုအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ အခါမွာ ရင္ေသြးေရာ မိခင္ပါ အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေရာဂါ အေျခအေနရွိတ့ဲအမ်ဳိးသမီးတိုင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ လုံးဝယူလို႔မရဘူးလို႔ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ သင့္အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ မယူမီ ေသခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးမွ ယူသင့္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါမွသာ ကိုယ္ဝန္ယူခ့ဲလွ်င္ ရလာမယ့္ အဆိုးအေကာင္း အက်ဳိး အျပစ္ေတြကို ေသခ်ာ သိရွိမွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သင့္ မေဆာင္သင့္ ေသခ်ာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မွာပါ ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါအေျခအေနမ်ားရွိတ့ဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေတြးေတာမိတ့ဲအခါ သက္ဆိုင္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ ျပသတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္ ။

– ရင္သားကင္ဆာ ရွိသူမ်ား

– ႏွလုံးအဆို႔ရွင္မေကာင္းသည့္ ေရာဂါသည္မ်ား

– ဆီးခ်ဳိေသခ်ာမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ား

– သားအိမ္ကင္ဆာ ရွိသူမ်ား

– အတက္ေရာဂါရွိသူမ်ား

– ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိသူမ်ား

– HIV/AIDS ေရာဂါရွိသူမ်ား

– ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါရွိသူမ်ား

– အသည္းကင္ဆာ ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ အသည္းေရာဂါရွိသူမ်ား

– ေသြးေရာဂါမ်ား

– ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဂၤါတစ္ခုခုကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အစားထိုးထားသူမ်ား

– ေလျဖတ္ထားသူမ်ား

– တီဘီေရာဂါရွိသူမ်ား

ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္ရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္လာႏိုင္တ့ဲ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ သေႏၶတားဖို႔အတြက္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္ ။ ဒါမွသာ မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရသြားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ