တီတီ ေခၚ ေမးခိုင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး

ေမးခိုင္ေရာဂါသည္ လူၾကီးလူငယ္ က်ားမ မေရြး ျဖစ္နိုင္ျပီး ကာကြယ္နိုင္ေသာေရာဂါျဖစ္ပါသည္။
ကေလးမ်ားတြင္ အသက္ ၂လ၊ ၄လ၊ ၆လ၊ တြင္ ဒီပီတီ သို႔ ငါးမ်ိဳးစပ္ကာကြယ္ေဆးနွင့္ အတူ ထိုးေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္
၅ၾကိမ္ျပည့္ရန္ အာျဖည့္ ၂ၾကိမ္ထိုးသင့္ပါသည္။
အရြယ္ေရာက္ သားသမီးေမြးနိုင္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ တီတီ၅ ေခၚ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး ၅ၾကိမ္ ထိုးထားသင့္ပါသည္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ္၀န္အပ္ခ်ိန္မွစ၍ ၂ၾကိမ္ထိုးေပးပါသည္။
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ ေခြးကိုက္ခံရသူမ်ားနွင့္ လူၾကီးမ်ားတြင္လည္း ၂ ၾကိမ္ထိုးထားသင့္ပါသည္။