အမ်ဳိးသားတို႔အတြက္ အိပ္မက္ဆိုး ( သို႔မဟုတ္ ) ေဝွးေစ့ကင္ဆာ

ေဝွးေစ့ကင္ဆာ ဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္းရွိ ေဝွးေစ့ တစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လံုး လံုးတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၂၀ ကေန ၃၅ အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္ ။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ ?

တိတိပပ အေနနဲ႔ မရွိေသာလည္း ေမြးရာပါ မူမမွန္အေျခအေနမ်ား ( ဥပမာ ေဝွးေစ့သည္ ကပၸယ္အိတ္အတြင္းမဆင္းဘဲ ဗိုက္အတြင္းရွိေနျခင္း ) ၊ မ်ဳိး႐ိုးထဲတြင္ ေဝွးေစ့ကင္ဆာျဖစ္ဖူးျခင္း ၊ လူျဖဴျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားက ေဝွးေစ့ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

ဘယ္လို သိရွိႏိုင္မလဲ ?

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဝွးေစ့ႀကီးေနတာ အလံုးအႀကိတ္ေသးေသးေလး စမ္းမိတာ မာေတာင္ေတာင္ေလး ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးကေန သိရွိၾကပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ေဝွးေစ့ကင္ဆာ ျဖစ္သူတိုင္း ထိုက့ဲသို႔လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိမည္ မဟုတ္သက့ဲသို႔ ထိုလကၡဏာမ်ားရွိတိုင္းလည္း ေဝွးေစ့ကင္ဆာဟု ေရာဂါတန္းတပ္၍ မရပါ ။ တစ္ခါတစ္ရံ တျခားေနရာမ်ားသို႔ပါ ကင္ဆာ ပ်ံ႕ႏွံ့ၿပီးမွ လကၡဏာေပၚလာေလ့ရွိသည္ ။

လကၡဏာမ်ားအေနျဖင့္

* မနာက်င္ေသာ အလံုး အႀကိတ္ သို႔မဟုတ္ ဥေယာင္ေနျခင္းမ်ဳိး အေစာပိုင္းတြင္ ပဲေစ့ခန္႔ ဖန္ေဂၚလီလံုးခန္႔ အရြယ္အစားရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ႀကီးလာႏိုင္ပါတယ္ ။
* ေဝွးေစ့ သို႔မဟုတ္ ကပၸယ္အိတ္ တစ္ခုလံုး နာက်က္ ကိုက္ခဲေနျခင္း အေနရခက္ျခင္း
* ေဝွးေစ့ကို စမ္းၾကည့္ေသာအခါ ယခင္ႏွင့္ မတူဟု ခံစားရျခင္း ေလးပင္ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း ဥပမာအားျဖင့္ ေဝွးေတစ္လံုးသည္ ေနာက္တစ္လံုးထက္ မာေနျခင္း ၊ ပိုေသးသြား ႀကီးသြားသည္ဟု ထင္ရျခင္း
* ဗိုက္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္တင္ပဆံုတဝိုက္ ကိုက္ခဲေနျခင္း
* ကပၸအိတ္ထဲ အရည္မ်ား ႐ုတ္တရက္ ျပည့္လာျခင္း
* အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ကင္ဆာပ်ံ႕ႏွံ့သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ခါးနာျခင္း ၊ ေမာျခင္း ၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျဖစ္လာျခင္း

ဘယ္လို သိရွိမလဲ ?

ေဝွးေစ့ကင္ဆာ ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာရန္အတြက္ တစ္ကိုယ္လံုးစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ေရာဂါရာဇဝင္ ေမးျမန္းျခင္း ၊ ultrasounds ႐ိုက္ျခင္း ၊ ေသြးထဲတြင္ ကင္ဆာပစၥည္းရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္ ။ ထို႔အျပင္ တျခားေနရာမ်ားသို႔ပ်ံ႕ႏွံံမႈရွိမရွိ သိရွိရန္လဲ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ပါတယ္ ။

ဘယ္လိုကုသမလဲ ?

ကုသေရးအေနျဖင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသျခင္း ၊ ကင္တာေဆးသြင္း ကုသျဖင္း ၊ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ၊ ကင္ဆာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာမ်ား သက္သာေစရန္ ကုသေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေရာဂါအဆင့္လိုက္ ကုသႏိုင္ပါတယ္ ။

ေရာဂါ အဆင့္အလိုက္ ၊ ကင္ဆာအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ၊ အႀကိတ္ အရြယ္အစားအလိုက္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္မႈဟာ ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္လဲ အမ်ဳိးသားမ်ား အေနျဖင့္ ေဝွးေစ့ႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ ေပါ့ဆစြာ မေနသင့္ပဲ အျမန္ဆံုး ျပသရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္ ။

အားလံုး က်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ