တီဘီ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

(၁) ၂ပတ္ထက္ပို၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
(ေခ်ာင္းဆိုးေသာ အခါ သလိပ္ထြက္ျခင္း၊တစ္ခါတစ္ရံ ေသြးပါျခင္း)
(၂)ညေနေစာင္း ဖ်ားျခင္း
(၃) ညဘက္ေခၽြးေစးျပန္ျခင္း
(၄) အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း
(၅)ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း
(၆) ေမာပန္းလြယ္ျခင္း
(၇) ေက်ာ၊ရင္ေအာင့္ျခင္း
ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားရွိ၍ တီဘီရွိသည္ဟု သံသယရွိပါက
နီးစပ္ရာ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးကုသမႈ
ခံယူပါ