႐ုတ္တရက္ ႏွလုံးအေမာေဖာက္ျခင္း

၁။႐ုတ္တရက္ အသက္ရွူၾကပ္လာျခင္း
၂။ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
၃။ခြဲ်၌ ပန္းေရာင္ အျမဳွပ္မ်ား ပါျခင္း
၄။႐ုတ္တရက္ လဲက်ျခင္း
၅။ႏွလုံးရပ္ျခင္း
၆။ေရွာ့ခ္ရျခင္း

ေအာက္ပါ တြဲဘက္လကၡဏာမ်ား ရွိတတ္ပါသည္
၁။ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
၂။ရင္တုန္ျခင္း
၃။လွုပ္လွုပ္ရွားရွား ျပဳလၽွင္ အေမာေဖာက္ျခင္း
၄။ဆီးနည္းျခင္း
၅။ဆီးတြင္ေသြးပါျခင္း
၆။တက္ျခင္း

ႏွလုံး အေမာေဖာက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား
၁။ႏွလုံးဘယ္အခန္း အဆို႔ရွင္ ေရာဂါ
၂။ႏွလုံးတုန္ျခင္း
၃။ႏွလုံး ဘယ္ဘက္အခန္းတြင္း အက်ိတ္တည္ျခင္း
၄။ႏွလုံးေသြးမရျခင္း
၅။ႏွလုံးေသြးေၾကာမႀကိး အဆို႔ရွင္ ေရာဂါမ်ား
၆။ႏွလုံးႂကြက္သား ေရာဂါမ်ား
၇။ေသြးတိုးေရာဂါကို ထိေရာက္စြာ မကုသျခင္း
၈။ႏွလုံးဖုံးေျမႇး က်ဳံ႕ျခင္း
၉။ေသြးအားနည္းလြန္ျခင္း

လူနာသည္ ႐ုတ္တရက္ ႏွလုံးအေမာေဖာက္သည္ဟု ယူဆရပါက ေဆး႐ုံသို႔ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္ကာ ေအာက္ပါကုသမွုမ်ား
ခံယူသင့္ပါသည္။
၁။လူနာကို သက္ေတာင့္သက္သာ ၿငိမ္သက္စြာ ထားရမည္
၂။လူနာသည္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ပါက အသက္ကယ္ ေစာင့္ေရွာက္မွု ေပးရန္လိုသည္
၃။လူနာသည္ အေရးေပၚ အေျခအေန မဟုတ္ပါက ေအာက္ဆီဂ်င္ ေပးရမည္
၄။ဆီးေဆး ေပးရမည္
၅။ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ရိုက္ရမည္
၆။ ECG ဆြဲရမည္
၇။ ေသြးစစ္ရန္လိုသည္။

ႏွလုံးအေမာေဖာက္ေသာ လူနာအား ေအာက္ပါ ေသြးစစ္ေဆးမွုမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္
၁။ ေသြးဆဲလ္ ပမာဏ
၂။ယူရီးယားဓာတ္ ႏွင့္ ဓာတ္ဆားမ်ား
၃။ CRP
၄။ ႏွလုံးႂကြက္သား ထိခိုက္မွုဆိုင္ရာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား
၅။ အသည္း လုပ္ငန္း
၆။ အယ္လ္ဗ်ဴမင္ ႏွင့္ အျခားအသားဓာတ္မ်ား

လိုအပ္ပါက
၁။သလိပ္/ ဆီး/ ေသြး ပိုးေမြးျခင္း
၂။ႏွလုံးေသြးေၾကာ ဓာတ္မွန္(cardiac angiogram)
၃။ အက္ကိုးEcho
၄။ႏွလုံးတြင္း ႁပြန္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း cardiac catherization
၅။ MUGA Scan
တို႔ကို ျပဳလုပ္နိုင္သည္။

ႏွလံးအေမာေဖာက္ေသာ လူနာအား ၄၅ဒီဂရီ ေစာင္းေသာ အမွီျဖင့္ အိပ္ေစကာ
၁။ ၆၀-၁၀၀% ေအာက္ဆီဂ်င္ကို မ်က္ႏွာဖုံးျဖင့္ ေပးရမည္
၂။ မသက္သာပါက CPAPစက္ျဖင့္ အသက္ရွူရန္ လိုအပ္နိုင္သည္
၃။ ႏွလုံးခုန္ မမွန္ပါက ႏွလုံး စည္းခ်က္မွန္ေစေသာ ကုသမွု လိုသည္။ လိုအပ္ပါက ေရွာ့ခ္ရိုက္ရမည္။
၄။ diamorphine 2.5-5 mg
Metoclopramide 10mg
Furosemide 40-120mg အေၾကာေဆးမ်ား သြင္းရမည္
၅။ ေသြးေၾကာတြင္း အပ္သြင္းရမည္။ ေသြးစစ္ရမည္
၆။ ေသြးေပါင္ အထက္ေသြး ၉၀ႏွင့္အထက္ရွိၿပီး ႏွလုံးေသြးေၾကာမႀကိး အဆို႔ရွင္က်ဥ္းေသာ ေရာဂါ မရွိပါက -လၽွာေအာက္ GTNေဆး
ေပးနိုင္သည္
-ေသြးေၾကာတြင္း GTNေဆးကို တစ္နာရီလၽွင္ 1-10mg ႏွုန္း သြင္းရမည္။ ေသြးေပါင္ကိုလိုက္၍ ၁၅မိနစ္မွ နာရီဝက္တစ္ခါ အတိုးအေလ်ာ့
လုပ္ရမည္။
၇။ ေသြးေပါင္ အထက္ေသြး ၉၀ေအာက္ျဖစ္ပါက ေရွာ့ခ္ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါ။
၈။ ဆီးပမာဏ ၾကည့္ရန္ ဆီးပိုက္ထည့္ပါ
၉။ လိုအပ္လၽွင္ ေသြးမ်ား ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္
၁၀။ ႏွလုံးခုန္ႏွုန္း၊ ေသြးေပါင္၊ အသက္ရွူႏွုန္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္တို႔ကို စစ္ေဆးပါ

ေရရွည္ ကုသမွုမ်ား
ႏွလုံးအေမာေဖာက္ျခင္း သက္သာသြား၍ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းရလၽွင္

၁။ACEI ႏွလုံးေဆး စြဲေသာက္ရန္
၂။ACEIမတည့္ပါက Hydralazineအုပ္စု ႏွင့္ Nitrateအုပ္စု ေသာက္ရန္
၃။ဆီးေဆးမ်ား၊ ACEIမ်ား ပမာဏမ်ားစြာ ေသာက္ေနရသူျဖစ္ပါက Spironolactone ထပ္ထည့္ရန္
၄။ႏွလုံး ဘယ္ဘက္အခန္း စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေနသူမ်ား beta-blockerအုပ္စု တိုးရန္
၅။Digoxin သုံးနိုင္သည္
၆။ ႏွလုံး ဘယ္ဘက္အခန္း စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေနသူမ်ား ႏွင့္ ႏွလုံးစည္းခ်က္ အလြန္ျမန္ေနသူမ်ား ေသြးက်ဲေဆး လိုနိုင္သည္
၇။ လိုအပ္ပါက ႏွလုံးခုန္စက္ ထည့္ရမည္။