တက္ႂကြေပ်ာ္ရြင္ ဘဝတြင္ (Successful Lifestyle)

တက္ႂကြေပ်ာ္ရြင္ေသာ ဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ေစရန္မွာေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ေပါ့ပါးေသာနည္းလမ္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရံုႏွင့္ြရရွိႏိုင္ပါသည္။

(၁) တေန႔တာတြင္ မိမိအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ
မည္မၽွအလုပ္မ်ားေစကာမူ မိမိဝါသနာပါေသာအပန္းေျဖရန္ အခ်ိန္သက္သက္ ထားရွိသင့္ပါသည္။

(၂) အေကာင္းျမင္စိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္ပါ
အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိျခင္းက မိမိကိုယ္တိုင္သာမက ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ေႏြးေထြးေပ်ာ္ရြင္ေစပါသည္။

(၃) မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမာက္ပါ
မိမိႀကိဳးစားျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ကို ဆုခ်ျခင္မ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
ဥပမာ_ခရီးထြက္ျခင္း

(၄) မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ပါ
မိမိ လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါ။ ယံုၾကည္ခ်က္ထားရွိျခင္းက ေရွ႕ဆက္ရန္ ခြန္အားမ်ားစြာ ေပးႏိုင္ပါသည္။

(၅) မိမိတိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းကို သိရွိ၍ အသိအမွတ္ျပဳပါ
မိမိကိုယ္ကို သံုးသပ္၍ တိုးတက္လာေသာ အရည္အခ်င္း၊ ရလဒ္မ်ားကို သိရွိၿပီး အနာဂတ္ ပန္းတိုင္ ကိုခ်ီတက္ရန္ တက္ႂကြျခင္းရရွိႏိုင္ပါသည္။
(၆) သူမ်ားႏွင့္ မႏႈိင္းယွဥ္ပါႏွင့္
မိမိကိုယ္ကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုမေက်နပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။

(၇) ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဘဝပန္းတိုင္ခ်မွတ္ထားပါ
ဘဝပန္းတိုင္ရွိျခင္းသည္ မိမိလုပ္ေဆာင္သမၽွကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိ၍ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ပန္းတိုင္ရရွိ ေစပါသည္။