ေလျဖတ္္သည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

(၁) ကၽြနု္ပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ လိုအပ္ေသာအာဟာရနွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို သယ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္
(၂) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကိုစြန္႔႔ပစ္ရန္ လုိအပ္ေသာေနရာသို႔ ပို႔ေပးရန္အတြက္ ေသြးမ်ားကို ေသြးေၾကာမ်ား
ကပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ အာဟာရမ်ားပို႕ေပးရန္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ
ျပန္သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ားက အာဟာရနွင့္ စြန့္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ဖလွယ္နိုင္ေစသည္။ ထို႕နည္းတူ ဦးေနွာက္တြင္လည္း
ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ ေသြးျပန္ေၾကာနွင့္ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ဦးေနွာက္ရွိ ေသြးေၾကာတစ္ေနရာရာတြင္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့့္ ေပါက္ခဲ့ ပိတ္ခဲ့လွ်င္ ထိုေသြးေၾကာရွိရာဦးေနွာက္အပိုင္း၏
လုပ္ငန္းပ်က္ယြင္းသြားျခင္းကို ေလျဖတ္သည္ဟု ေခၚပါသည္။
ေျခလက္မလႈပ္နိုင္ျခင္း၊ စကားမေျပာနိုင္ျခင္းမွသည္ သတိလစ္သည္အထိ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္းကို ခံစားရတတ္ပါသည္။
ေလျဖတ္ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္ရွိပါသည္။
၁။ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း နွင့္
၂။ ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)