ေလျဖတ္ျခင္း

လူအမ်ားစုသည္ ကိုယ္တစ္ျခမ္း လွုပ္၍မရျခင္းကိုသာ ေလျဖတ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ အျဖစ္အမ်ားဆုံး လကၡဏာမွာ
ကိုယ္တစ္ျခမ္း လွုပ္မရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေလျဖတ္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါမ်ားစြာေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ဦးေႏွာက္ အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ေပးပို႔ေသာ ေသြးေၾကာ ပိတ္ေသာအခါ
၁။ ႐ုတ္တရက္ ေျခလက္မ်ား အားမရွိသလိုျဖစ္ျခင္း၊ ေလးလံျခင္း၊ ႂကြမရျခင္း
၂။တစ္ခါတစ္ရံ ပုံမမွန္ေသာ လွုပ္ရွားမွုမ်ား ျဖစ္ျခင္း(ဥပမာ- လက္တစ္ဖက္တည္း အေၾကာဆြဲျခင္း)
၃။ မ်က္ႏွာ ရြဲ႕ျခင္း
၄။ အာေလးလၽွာေလး ျဖစ္လာျခင္း
၅။ လက္တစ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ေျခတစ္ဖက္တည္း ႐ုတ္တရက္ လွုပ္မရျခင္း

အျမင္အာ႐ုံေၾကာ ထိခိုက္မွုေၾကာင့္
၁။ အျမင္ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးမွ ျပန္ျမင္လာရျခင္း
၂။တစ္ခါတစ္ရံ မ်က္ဝန္းတြင္ ကန႔္လန႔္ကာက်လာသကဲ့သို႔ ေမွာင္က်သြားကာ ျပန္ျမင္လာရျခင္း
၃။ ျမင္ကြင္း က်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္း
၄။ ျမင္ကြင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း (အျမင္အာ႐ုံ မဆုံးရွုံးေသာ္လည္း ျမင္ကြင္းမ်ား ကြက္ၾကားေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း)

နားလည္မွုႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမွုဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္းသို႔ ထိခိုက္ေသာအခါ
၁။႐ုတ္တရက္ စကားေျပာမရျခင္း (ေမးသမၽွ နားလည္၍ အေျဖမွန္မ်ားလည္း သိေနေသာ္လည္း စကားသံ ထြက္ေပၚမလာျခင္း)
၂။ေျပာစကားမ်ားကို နားမလည္ျဖစ္ျခင္း
၃။သာမန္ေမးခြန္းမ်ားကိုပင္ ျပန္မေျဖတတ္ေတာ့ျခင္း
၄။ အေမးႏွင့္ အေၿဖ လြဲေနျခင္း
၅။ ေျပာစကားမ်ား အမွားမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္ေနျခင္း

အာ႐ုံခံစားမွုဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းကို ထိခိုက္ေသာအခါ
၁။ကိုယ္တစ္ျခမ္း ထုံေနျခင္း
၂။ ေျခတစ္ေခ်ာင္း၊ လက္တစ္ေခ်ာင္း ထုံျခင္း
၃။ လက္ဖ်ားမ်ား ထုံျခင္း

ဦးေႏွာက္ဆံထုံးကို ေပးပို႔ေသာ ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ေသာအခါ
၁။ လမ္းေလၽွာက္ရာတြင္ ဒယီးဒယိုင္ ျဖစ္ျခင္း
၂။မိမိ ေၿခ လက္မ်ားကို ထိန္းမရျခင္း
၃။ပစၥည္းမ်ား ကိုင္လၽွင္ ျပဳတ္က်ျခင္း
၄။ပုလင္းအဖုံး ဖြင့္မရျခင္း
၅။ ခ်ာခ်ာလည္ မူးေနျခင္း
၆။အျမင္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း

ဤ အထက္ပါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပုံေပၚ မူတည္၍
၁။ ၂၄နာရီအတြင္း ျပန္လည္ သက္သာပါက ေလျဖန္းျခင္း
၂။ ၂၄နာရီ ေက်ာ္ပါက ေလျဖတ္ျခင္း ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လကၡဏာသည္ တျဖည္းျဖည္း ပိုဆိုးလာပါက ေလျဖတ္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းသည္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲ ျဖစ္ၿပီး
ျဖစ္ေပၚေနေသာ လကၡဏာမ်ား ရပ္တန႔္သြားသည့္တိုင္ ခံစားေနရေသာ လကၡဏာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းျခင္း
မရွိနိုင္ေတာ့ျခင္းမ်ိဳးလည္း ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္ပါသည္။