အဆီျပန္ေသာ အသားအေရပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းနည္း

အဆီျပန္ေသာ အသားအေရပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပံုမွန္ထက္ပို အလုပ္လုပ္ေသာ
အဆီဂလင္းက်ိတ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ အသားေရေပၚ ဖုန္၊အညစ္အေၾကးတို႔ႏွင့္
ေပါင္းစည္းေသာအခါ ဝက္ျခံ၊ ဆားဝက္ျခံ၊ ဝက္ျခံပုန္း စသည့္ အေရျပား ျပသနာမ်ား
ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္၊ ထိုျပသနာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေအာက္ပါအေရျပားပံုမွန္ထိန္းသိမ္း
နည္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္
(၁) မ်က္ႏွာ သစ္ပါ
အဆီျပန္သူမ်ားအဖို႔ မ်က္ႏွာကို တစ္ေန႔လၽွင္ ၂ႀကိမ္မွ ၃ႀကိမ္ခန္႔ သစ္သင့္ပါသည္.
သို႔မွသာ မ်က္ႏွာအဆီထုတ္လုပ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္အျပင္ ဆဲလ္ေသမ်ား ဖယ္ရွားေပး
သျဖင့္ ဝက္ျခံျဖစ္ေပၚျခင္းတားဆီးႏိုင္ပါသည္
(၂) မ်က္ႏွာေၾကးခၽြတ္ပါ
မ်က္ႏွာေၾကးခၽြတ္ျခင္းကို တစ္ပတ္လၽွင္ ၂ ႀကိမ္ ခန္႔ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္၊
အဆီမ်ားျခင္းႏွင့္ ဆဲလ္ေသမ်ားရွိျခင္းက ဆားဝက္ျခံ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္
မ်က္ႏွာေၾကးခၽြတ္၍ ဆဲလ္ေသ ဖယ္ရွားျခင္းက အေရျပားထိန္းသိမ္းေသာ ( Skin
Care) မ်ား၏ အာနိသင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစပါသည္
(၃)မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ပါ
မ်က္ႏွာေၾကးခၽြတ္ၿပီး မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ျခင္းျပဳလုပ္ေပးပါက ဝင္းပေသာ အသားအေရ
ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္၊တစ္ပတ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေပါင္းတင္သင့္ပါသည္
(၄) ေခၽြးေပါက္က်ည္းေစေသာ( ALCOHOL FREE TONER)သံုးေပးပါ
Alcohol free toner ကို ေန႔စဥ္သံုးေပးပါက အဆီဂလင္းမ်ားမွ အဆီထုတ္လုပ္ျခင္း
ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ပါသည္
(၅) အစို ဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးေသာ (Moisturizer cream) ကို မေမ့ပါႏွင့္
အခ်ိဳ႕က အဆီျပန္သူမ်ား Moisturizer မသံုးသင့္ဟုထင္ၾကပါသည္၊ အမွန္မွာ
သင့္ေတာ္ေသာ Mousturizerကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္
(၆) Sun block( ေနေရာင္ကာ ခရမ္)လိမ္းေပးပါ