ဝမ္းေလ်ွာေနေသာ သင့္ကေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပသရန္ လိုအပ္သနည္း။

ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ခ်က္ရွိပါက နီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါသည္။
၁။ ကေလး၏ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားမ်ား ေအးရာတြင္ ေျခသလံုး၊ လက္ေမာင္းမ်ားအထိ ေအးလာျခင္း
၂။ ကေလး အသက္ရႈ ပံုမမွန္ျဖစ္လာျခင္း (အသက္ရႈျမန္လာျခင္း သို႔ ေမာလာျခင္း)
၃။ရင္တုန္သည္ဟု ေျပာျခင္း။
၄။ ဆီးသြားနည္းသြားျခင္း သို႔ ဆီးမထြက္ျခင္း
၅။ ကေလး အီလာျခင္း၊ ဂ်စ္တိုက္လာျခင္း
၆။ ကေလးမ်က္ကြင္းမ်ားခ်ိဳင့္ျခင္း၊ နႈတ္ခမ္းမ်ားေျခာက္ျခင္း
၇။ေရကိုသာ အငမ္းမရ ေတာင္းေသာက္ေနျခင္း
၈။ေရကိုပင္ မေသာက္နိုင္ေတာ့ေအာင္ မွိန္းေနျခင္း

အထက္ပါ လကၡဏာမ်ားရွိပါက ဝမ္းေရာဂါဟု သံသယရွိကာ နီးစပ္ရာေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ အျမန္ဆံုးျပသပါရန္
ေဆးရံုေဆးခန္း မေရာက္ခင္စပ္ၾကား၌ ဓာတ္ဆားရည္ကို ေရတစ္လီတာဗူး (ငွက္ေပ်ာဖူးဘူး) တစ္ဘူးလ်ွင္ ဓာတ္ဆားတစ္ထုပ္နႈန္းေဖ်ာ္၍
ကေလးေသာက္နိုင္သေလာက္ တိုက္ေကြၽးပါရန္
ဓာတ္ဆားကို ပိုထည့္ျခင္း၊ ေလ်ွာ႔ထည့္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။