ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးပိုးဝင္ျခင္း ( Septic Abortion ) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေတြးမ်ား

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ တရားမဝင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရိွလာတဲ့အခါ၊ ရိွလာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ကလည္း မလိုခ်င္တဲ့ကိုယ္ဝန္ျဖစ္တဲ့ အခါကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖို႔ဆိုတာျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူကလဲ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဗဟုသုတ မျပည့္စံု၊ တရားမဝင္ ဖ်က္ခ် ေပးတဲ့သူကလဲ မကြၽမ္းက်င္၊ အသံုးျပဳတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာကလဲ မသန္႔႐ွင္းဆိုရင္ အႏၱရာယ္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီး ပိုးဝင္တဲ့အခါ ေအာက္ပါေရာဂါေဝဒနာေတြ ခံစားရပါတယ္။

သားအိမ္နံရံေရာင္ရမ္းျခင္း

သားဥအိမ္ (ovaries )ႏွင့္ သားဥႁပြန္ (fallopian tubes) မ်ားေရာင္ရမ္းျခင္း

ဝမ္းေခါင္းအတြင္းျပည္တည္ျခင္း

ဝမ္းေခါင္းတြင္းအေျမႇးပါးေရာင္ရမ္းျခင္း

ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း

ေမးခိုင္ပိုးဝင္ျခင္း

အမွန္တကယ္သားသမီးလိုခ်င္သည့္အခါ ရရိွရန္ခက္ခဲျခင္း

သားအိမ္အျပင္ဘက္တြင္ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း (Ectopic Pregnancy)

အႏၱရာယ္အ႐ႈိဆံုးအေျခအေနကေတာ့ ေသြးေၾကာထဲ အထိ ေရာဂါပိုး ျပန္႔္ၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္အလြန္အမင္းက်ဆင္း႔ျခင္း ( Septic shock )ပါ။ အခ်ိန္မီကုသမႈ မရဘူးဆိုရင္ အေရးႀကီးတဲ့ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြ ပ်က္စီးၿပီး အသက္ဆံုးရံႉးႏိုင္လို႔ပါ။

တရားမဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မိၿပီးပိုးဝင္တဲ့လကၡဏာေတြရိွရင္ ေဆးရံုကိုအျမန္ဆံုးသြားၿပီးကုသမႈခံယူပါ။ ဒါမွလည္းအႏၱရာယ္ကင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိတ္တိတ္ပုန္းၿပီး ေဆးၿမီးတို/ စပ္ေဆး စသည္တို႔ႏွင့္ကုေနရင္ေတာ့ အသက္အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ ပဋိသေႏၶတားနည္း (contraception methods) မ်ားႏွင့္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းေတြရိွ ေနပါၿပီ။ မလုိလားအပ္တဲ့ ကိုယ္ဝန္မရရိွေစဖို႔ ေယာက်္ားေလးမ်ားေရာ၊ မိန္းကေလးမ်ားပါ ကေလးဘဝ (childhood), ၿမီးေကာင္ေပါက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ( teenage)±, လူငယ္ဘဝ (adolescent) ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး (adulthood) တို႔အားလံုးမွာ အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအသိရိွဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိသိရိွလုိတဲ့ မိ်ဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ ေတြကို ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ဆရာဝန္၊သူနာျပဳအစရိွတဲ့ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းလန္းေတြႏွင့္ တရားမဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တဲ့ႏႈန္းကိုသိသိသာသာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးသာယာလွပၿပီးက်န္းမာတဲ့မိသားစုဘဝေတြကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Dr.ANK