တစ္ကိုယ္ေရ အာသာေျဖျခင္း၏ သိေကာင္းစရာ …

လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ လိင္မႈကိစၥဆိုသည္မွာ ေရွာင္လြဲရန္ခက္ခဲလြန္းေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ ။ ယခုေခတ္က့ဲသို႔ အစစ အရာရာေျပာင္းလဲလာေနေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ လိင္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ဇာတ္လမ္းမ်ား ၊အရာဝတၳဳမ်ား ၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ပစၥည္းမ်ားမွာ လြယ္လင့္တကူရႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္လာေနပါၿပီ ။

ယေန႔ပြင့္လင္းလာသည့္ ေခတ္ႀကီးတြင္ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းဆိုသည္မွ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ ။ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းသည္ လူ႔စိတ္သဘာဝအရ ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာၿပီး မူမွန္ေသာ အျပဳအမူအျဖစ္ လက္ခံလာၾကပါၿပီ ။ အရာတိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ဳိးရွိသက့ဲသို႔ ဆိုးက်ဳိးသည္လဲ ဒြန္တြဲေနတတ္သည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းနည္းလမ္းတြင္လည္း လြဲမွားသည့္နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ ။

ဒီေနရာမွာ သာမာန္လုပ္ေနက် လက္နဲ႔မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အျပားအခ်ပ္တစ္ခုခု ၊ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖရာတြင္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ မရွိေသာ ခြ်န္ေသာ တံုးေသာ ပစၥည္းမ်ား သံုးျခင္း ေနာက္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ sex toys မ်ား က်ားအဂၤါ မအဂၤါအတုမ်ား အသံုးျပဳမႈ တြင္က်ယ္လာျခင္းႏွင့္အတူ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ အေရးပါလာသည္ ။

1. က်န္ေန ညပ္ေနျခင္း

အမ်ားစုေသာ ျပသနာမ်ားတြင္ လိင္အဂၤါအတြင္း ( မိန္းမကိုယ္အတြင္း စအိုအတြင္း လႈံ့ေဆာ္မႈအတြက္ ထိုးသြင္းရာမွ က်န္ေနျခင္း ျဖဳတ္မရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ က်ားအဂၤါတုမ်ား ဗိုင္ဗေရတာမ်ားဟုထင္ရေသာ္လည္း ေဆးရံုမ်ားမွ ေဒတာမ်ားအရ ဂ်ဳိင္းလိမ္းေဆး roll on မ်ား ၊ စပေရးဘူးမ်ား ၊ ရမုတ္ကြန္ထ႐ိုးမ်ား ပါ ထုတ္ေပးခ့ဲရသည္ဟု ဆိုသည္ ။ အမ်ားအားျဖင့္ စအိုအတြင္းတြင္ က်န္ေနခ့ဲသည့္အတြက္ ခြဲထုတ္ေပးရသည့္ လူနာမ်ားမွာ ပိုမ်ားသည္ဟု သိရွိရသည္ ။ ထို႔အတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ေျခအျပားႀကီးႀကီးပါေသာ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပါေသာ အရာမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္သည္ ။

2. အလြန္အကြ်ံအသံုးျပဳျခင္း

ဗိုင္ဗေရတာက့ဲသို႔ တုန္ခါမႈမ်ားသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို မၾကာခဏသံုးစြဲျခင္းသည္ အလြန္တရာ ႏူးညံ့လွသည့္ လိင္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထံုသြားေစႏိုင္သည္ ။ အင္ဒီးယားနားတကၠသိုလ္မွ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ဗိုင္ဗေရတာ သံုးစြဲေသာ အမ်ဳိးသမီး ငါးဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ ထံုက်ဥ္မႈကို ခံစားရသည္ဟု ေတြ႕ရွိရသည္ ။ ထို႔အတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္သတ္မတ္တည္း အခ်ိန္ၾကာၾကာ အသံုးမျပဳဘဲ ေနရာေျပာင္းေပးသင့္ပါသည္ ။

3. က်ားအဂၤါကြင္းစြပ္ျခင္း ညႇစ္ထားျခင္း

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ လိင္တံၾကာရွည္စြာ ေတာင္မတ္ေစရန္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ သုတ္ရည္ထိန္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ားအဂၤါအရင္းတြင္ တင္းေနေစရန္ ကြင္းမ်ားစြပ္ျခင္း သားေရကြင္း စီးေႏွာင္ျခင္း ညႇစ္ထားျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္ ( လိင္အဂၤါေတာင့္မတ္ေစသည့္ ေသြးစီးဆင္းမႈကို ပိတ္လိုက္ျခင္း သေဘာပင္ ျဖစ္သည္ ) ။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိေသာ လည္းၾကာရွည္ စည္းထားျခင္းျဖင့္ ေသြးစီးဆင္းမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ေသြးေၾကာမ်ား နာ့ဗ္ေၾကာမ်ားကို ဒဏ္ရာျဖစ္ေစသလို ပုပ္သြားေစျခင္းက့ဲသို႔ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ။ သို႔အတြက္ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ အရက္ ဘီယာ မူးယစ္ေသစာ ေသာက္စားထားျခင္းမ်ဳးိေရွာင္ၾကည္ပါ ။

4. သန္႔ရွင္းေရး

Sex toys မ်ား အတုမ်ား သံုးစြဲၿပီးေသာအခါ သန္႔ရွင္းေရး ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္ ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္ဘဲ မွ်ေဝသံုးစြဲေသာအခါ လိင္အဂၤါမွ အရည္မ်ား ထိေတြ႕မိရာမွ လိင္မွတင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ကာလသားေရာဂါ HIV အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုး အစရွိသည္တို႔ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ဘဲ ထားပါက ဘက္တီးရီးယားမ်ား မိႈမ်ားေပါက္ဖြားႏိုင္ၿပီး လိင္အဂၤါမွတဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ကူးစက္ေစပါတယ္ ။ သို႔အတြက္ ပံုမွန္ပ္ရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးခ်င္း လွ်ပ္စစ္ပါေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ သန္႔စင္ေသာ အဝတ္ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္ ။

5. ဓာတ္မတည့္ျခင္း

Sex toys မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား ရာဘာမ်ား အာသာေျဖရာတြင္ သံုးေလ့ရွိသည့္ အလြယ္တကူရေသာ ေခ်ာဆီမ်ားအျဖစ္ ( ဆပ္ျပာရည္မ်ား လက္ေဆးရည္မ်ား )သည္ စမ္းသပ္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တခ်ဳိ့ေသာ သူမ်ားတြင္ အေရျပားဓာတ္မတည့္မႈေရာဂါကိုျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ယားယံေစျခင္း အနီကြက္မ်ားထေစျခင္းကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္ ။ တခ်ဳိ႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ phthalates ဓာတ္ပါဝင္ေနၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ပြားေစသည့္ဓာတ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔အတြက္ အလြယ္တကူ မဝယ္ယူပဲ ေသခ်ာစစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူသင့္ပါတယ္ ။

6. အေနအထား

တခ်ဳိ့ေသာအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အာသာေျဖခ်ိန္တြင္ ေမွာက္လ်က္အေနအထားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ က်ားလိင္အဂၤါေပၚတြင္ ဖိအားပိုမိုမ်ားျပားေစကာ အနာတရျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ လိင္တံက်ဳိးသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ထို႔အတြက္ ထိုင္လ်က္ျဖစ္ေစ ၊ မတ္တပ္ရပ္၍ ျဖစ္ေစျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္ ။

ထို႔အျပင္ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားမ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း အာသာေျဖျခင္းဟာ လိင္တံရဲ႕အေရျပားကို ထိခိုက္ပြန္းပ့ဲေစပါတယ္ ။

အားလံုးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ