လက်မထပ်မီ အတူနေခြင်း နှင့် ကောင်းကျိး၊ ဆိုးကျိးများ ( Dr. ခွန်းညိုသွေး )