ဘယ္လိုသူေတြမွာ ေလျဖတ္တတ္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါ လူမ်ားသည္ သာမန္သူထက္ ေလျဖတ္နိုင္ေသာ အခြင့္အေရးပိုမ်ားပါသည္။ ျပဳျပင္နိုင္ေသးေသာ အခ်က္မ်ားနွင့္ ျပဳျပင္၍
မရေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ျပဳျပင္နိုင္ေသာအေၾကာင္းဆိုသည္မွာ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူသည္ ေလျဖတ္နိုင္ေခ် ပိုမ်ားေသာ္လည္း
ေဆးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္မႈပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တြင္ ထိန္းထားနိင္ပါက ေလျဖတ္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။
ျပဳျပင္၍ မရနိုင္ေသာ အေၾကာင္းရွိသူမ်ား
• အသက္ၾကီးသူမ်ား
• အမ်ိဳးသားမ်ား
• အာဖရိကလူမ်ိဳး> အာရွလူမ်ိဳး> အေနာက္တိုင္းသားမ်ား
• ယခင္ေသြးေၾကာျပႆနာရွိဖူးသူမ်ား(ဥပမာ- နွလံုးေသြးေၾကာပုတ္ျခင္း၊)
• မ်ိဳးရိုးရွိသူမ်ား
• ေသြးခဲေစေသာဓာတ္မ်ားသူမ်ား
ျပဳျပင္နိုင္ေသာ ေလျဖတ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရွိသူမ်ား
• ေသြးတိုးရွိသူ
• ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူ
• ေဆးလိပ္ေသာက္သူ
• အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သူ
• ေသြးတြင္းအဆီမ်ားသူ
• ေသြးနီဥမ်ားေသာေရာဂါရွိသူ
• နွလံုးေရာဂါရွိသူ
• အခ်ိဳ႕ေသာေဆးမ်ား(ဥပမာ -ကိုယ္၀န္တားေဆး၊ ) ေသာက္ေနသူမ်ား

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)