ႏွလုံးေသြးေၾကာ ဖြင့္ျခင္း

ႏွလုံးေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္းၾကာင့္ ႏွလုံးႂကြက္သား ထိခိုက္မွု ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏွလုံးေအာင့္ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါက ေအာက္ပါ ကုထုံးမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ေဆး႐ုံအႀကိးသို႔ အလ်င္ပျမန္ သြားေရာက္သင့္ပါသည္။

၁။ ေပါင္ေသြးေၾကာမွ တစ္ဆင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာ ခ်ဲ႕ျခင္း
၂။ ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း

အထက္ပါ ကုထုံးမ်ားကို ႏွလုံးေအာင့္ၿပိး ၄ နာရိအတြင္း ခံယူနိုင္ပါက ၅၀မွ ရ၀% ေသာ လူနာမ်ားတြင္ ႏွလုံးေသြးေၾကာ
ျပန္ပြင့္လာေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိထားပါသည္။
အထက္ပါ ကုထုံး ခံယူျခင္းေၾကာင့္
သဆုံးမွုႏွုန္း ေလ်ာ့က်ျခင္း၊
ႏွလုံး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊
ႏွလုံးအေမာေဖာက္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊
ႏွလုံးေၾကာင့္ ေရွာ့ရျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ျခင္း၊
ႏွလုံးခုန္ မမွန္ျခင္းကို ထိန္းေပးျခင္း စေသာအက်ိဳးမ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ယင္းကုထုံး ၂ခုမွာ အေရးေပၚကုထုံးမ်ား ျဖစ္ပါ၍ မသက္သာပါက ႏွလုံးေသြးေၾကာ ခြဲစိတ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ရနိုင္ပါသည္။