မိုးရာသီႏွင့္ မျကာခဏအေပါ့သြားျခင္း

က်ြန္ေတာ္တို့သည္ မိုးရာသီတြင္သာမက ေဆာင္းရာသီ၊ ႏွင့္ေရကူးျခင္းစသည့္ ေအးေသာအခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ မၾကာခဏဆီးသြားေလ့႐ွိသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပူေသာအခါတြင္ ပို၍ေခြၽးထြက္ေစျခင္းျဖင့္ကိုယ္အပူခ်ိန္ေလ်ာ့ေစသက့ဲသို႔ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွအလိုအေလ်ာက္အပူခ်ိန္ထိန္းညႇိေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအးေသာရာသီဥတုမ်ိဳးတြင္ အေရးျကီးေသာခႏၶာကိုယ္အတြင္းကလီစာမ်ားအပူခ်ိန္ေလ်ာ့မက်ေစရန္ အေရျပားသို႔သြားေသာေသြးေၾကာမ်ားကိုက်ဳံ့ေစသည္။ ထိုသုိ႔ေသြးေၾကာမ်ားက်ဳ႕ံလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္လာသည္။ ထိုအခါေက်ာက္ကပ္က ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပုံမွန္ျဖစ္ေစရန္ ဆီးအႀကိမ္မ်ားမ်ားေပါက္ေစျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းညႇိေပးသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ကိုး(လ္)ဒိုင္ယူရီးစစ္ (Cold diuresis) ဟုေခၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးရာသီလိုေအးေသာအခါမ်ိဳးတြင္ အေပါ့မၾကာခဏသြားျခင္းမွာ စိုးရိမ္စရာမလိုအပ္ပါ။ သဘာဝအေလ်ာက္ကိုယ္ခႏၶာမွ အပူခ်ိန္ထိန္းညႇိေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဆီးမ်ားမ်ားေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ေလ်ာ့သြားေသာအရည္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ႏွင့္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေနထိုင္ရန္သာလိုအပ္ပါသည္။ ေအးေသာအခါတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးျခင္းသည္ အေပါ့မျကာခဏသြားရျခင္းကိုသက္သာေစပါသည္။

ေမတၱာမြန္ျဖင့္

ေႏြ