ေခြးကိုက္ခံရပါက ေဆးရံုသို႔ အလ်င္အျမန္သြားေရာက္ကာ ကုသမႈ ခံယူပါ

၁။အနာကို သန္႔စင္ေပးျခင္း
၂။ေခြးရူး ေရာဂါ အေရးေပၚ ကာကြယ္ေဆး ထိုးနွံမႈ ခံယူျခင္း
၃။ေခြးရူးေရာဂါ သာမန္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးနွံမႈ ခံယူျခင္း
၄။ေမးခိုင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးနွံမႈ ခံယူျခင္း
၅။လိုအပ္ပါက အနာကို ေဆးစည္းျခင္း

သာမန္ ေခြးရူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးအား ၁ပတ္အၾကာနွင့္ ၃ပတ္အၾကာတြင္ လည္းေကာင္း
ေမးခိုင္ ကာကြယ္ေဆးအား ၂ပတ္အၾကာတြင္လည္းေကာင္း
ရက္ခ်ိန္းအတိုင္း တိက်စြာ ထိုးနွံရန္ လိုအပ္ပါသည္။