“ ေခြးရူးေရာဂါနွင့္အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား “

ေခြးရူးနွင့္ ေခြးေကာင္း မည္သို႔ ခြဲျခားနိုင္သနည္း?

ေခြးရူး ၂မ်ိဳး ရွိပါသည္။

၁။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေခြးရူး၏ လကၡဏာမ်ားမွာ

 • ေခြး၏ အေနအထိုင္ ေျပာင္းလာျခင္း
 • အေၾကာင္းမဲ ့ ေျပးလႊားေနျခင္း
 • တစ္ေနကုန္ ေဟာင္ေနတတ္ျခင္း
 • တစ္ခုခုကို ေဒါသတႀကီး ကိုက္ေနတတ္ျခင္း
 • အစာသိပ္မစားေတာ့ျခင္း
 • ရန္လိုေနျခင္း
 • ေျပာစကား နားမေထာင္ျခင္း
 • ေခြးေကာင္းမ်ားက ေခြးရူးေနာက္မွ လိုက္ေဟာင္တတ္ျခင္း
 • ပါးစပ္တြင္ အျမႇုပ္တစီစီနွင့္ သြားရည္ တျမားျမား ျဖစ္ေနတတ္ျခင္း

၂။ ေလျဖတ္ / အေၾကာေခြးရူး လကၡဏာမ်ားမွာ

 • ၾကြက္သားမ်ား ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ယိုင္တိယိုင္တိုင္ သြားေနျခင္း
 • ေအာက္ေမးရိုး ပိတ္မရပဲ သြားေရတြဲေလာင္းက်ကာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားနွင့္ သြားတတ္ျခင္း
 • တိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး အိပ္ေနတတ္ျခင္း

စသည္တို႔သည္လည္း ေခြးရူးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေခြးကိုက္ၿပီး ဘယ္နွစ္ရက္အၾကာမွာ ေခြးရူးျပန္တတ္သလဲ?

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေျပာ၍ မရပါ။ ေခြးကိုက္သည့္ေနရာနွင့္ ဦးေနွာက္ အကြာအေဝးေပၚ မူတည္၍ မ်က္နွာ၊ လည္ပင္းတို႔တြင္ အကိုက္ခံရပါက ေရာဂါေပၚခ်ိန္ ျမန္ၿပီး ေျခ၊ လက္တို႔၌ အကိုက္ခံရပါက ေရာဂါေပၚခ်ိန္ ၾကာတတ္ပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ရန္ အေစာဆံုး ၅ရက္မွ ၃လအတြင္း အျဖစ္မ်ားပါသည္။ အၾကာဆံုး ၆နွစ္အထိ ၾကာတတ္ပါသည္။

ေခြးကိုက္ၿပိး ဘယ္အခ်ိန္အတြင္း ေဆးထိုးသင့္သလဲ?

ေခြးကိုက္ခံရတိုင္း ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး ခ်က္ခ်င္းထိုးသင့္ပါသည္။ ေစာနိုင္သမ်ွ ေစာထိုးပါက စိတ္ခ်ရပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းမထုိးနိုင္လ်ွင္လည္း ထိုးနိုင္ခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးထိုးသင့္သည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခြးရူးျပန္ လကၡဏာ မေပၚေသးသမ်ွ ထိုးနိုင္ပါသည္။ ကုသရန္ ေဆးမရွိသည့္အတြက္ လကၡဏာေပၚမွ ေဆးထိုးပါက ဧကန္မုခ် ေသဆံုးနိုင္ပါသည္။

ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ ကာကြယ္နိုင္ပါသနည္း ?

ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ေရာဂါပိုးအဆိပ္ေျဖေဆးဟူ၍ ၂မ်ိဳးရွိပါသည္။ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးကို ထိုးသင့္သူမ်ားမွာ

 • တိရစာၦန္ အကိုက္ခံရသူမ်ား
 • တိရစာၦန္ ေမြးျမဴသူမ်ား၊
 • တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားတြင္ တိရစာၦန္မ်ားနွင့္ထိေတြ႔ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ား
 • ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ထိေတြ႔ေနရသူမ်ား
 • တိေမြးကု ဆရာ၀န္မ်ား
 • ေခြးရူးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူကို အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ၾကိဳတင္ ထိုးလိုသူမ်ားသည္ ေဆးစထိုးသည့္ ေန႔တြင္ ၁ လံုး၊ ၇ ရက္အၾကာတြင္ ၁လံုး၊ ၂၁ရက္အၾကာတြင္ ၁လံုး၊ စုစုေပါင္း ၃လံုးထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေခြးကိုက္ခံရပါက ေစာနိုင္သမ်ွေစာေစာ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသင့္ပါသည္။ အရင္ ကာကြယ္ေဆး မထိုးသူမ်ားသည္ ၀၊ ၇၊ ၂၁ရက္အတိုင္း အနည္းဆံုး ၃ၾကိမ္ထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပထမရက္တြင္ ေဆး၂လံုးထိုးရမည္ ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း ကာကြယ္ေဆး ၄လံုး ထိုးရပါမည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးဖူးသူျဖစ္ပါက အကိုက္ခံရသည့္ေန႔တြင္ ၁ၾကိမ္၊ ၃ ရက္အၾကာတြင္ ၁ၾကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၂လံုး ထပ္မံျဖည့္ထိုးရပါမည္။

တိရစာၦန္အကိုက္ခံရသူမ်ားသည္ ဒဏ္ရာအရြယ္အစား၊ ကိုက္သည့္ တိရစၦာန္ေပၚ မူတည္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးရုံမကဘဲ အဆိပ္ေျဖေဆးကိုလည္းထိုးရနိုင္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ေမးခိုင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကိုပါ ထိုးသင့္ပါသည္။

ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျပပါက ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။

 • လူနာသက္သာေစရန္
 • နာက်င္မႈမ်ားသက္သာေစရန္
 • ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာေစရန္သာ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါသည္ ကုသရန္ထက္ ကာကြယ္ျခင္းသည္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။
 • အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္မ်ားကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္း
 • ေခြးရူးျပန္ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ သို႔ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ တိရစ ၦာန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
 • အျခားေနရာမွသြင္းလာေသာ တိရစ ၦာန္မ်ားကို သီးျခားထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
 • အကိုက္မခံရေအာင္ ဂရုစိုက္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကိုကာကြယ္နိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ တိရစ ၦာန္အကိုက္ခံရပါလည္း နီးစပ္ရာေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေခြးရူးျပန္ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားသင့္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ (ေဆး ၁)