ေခြးရူးနွင့္ ေခြးေကာင္း မည္သို႔ ခြဲျခားနိုင္သနည္း

ေခြးရူး ၂မ်ိဳး ရွိပါသည္

၁) ၾကမ္းတမ္းေသာ ေခြးရူး၏ လကၡဏာမ်ားမွာ
-ေခြး၏ အေနအထိုင္ ေျပာင္းလာျခင္း
-အေၾကာင္းမဲ ့ ေျပးလႊားေနျခင္း
-တစ္ေနကုန္ ေဟာင္ေနတတ္ျခင္း
-တစ္ခုခုကို ေဒါသတႀကီး ကိုက္ေနတတ္ျခင္း
-အစာသိပ္မစားေတာ့ျခင္း
-ရန္လိုေနျခင္း
-ေျပာစကား နားမေထာင္ျခင္း
-ေခြးေကာင္းမ်ားက ေခြးရူးေနာက္မွ လိုက္ေဟာင္တတ္ျခင္း
-ပါးစပ္တြင္ အျမႇုပ္တစီစီနွင့္ သြားရည္ တျမားျမား ျဖစ္ေနတတ္ျခင္း

၂)ေလျဖတ္ / အေၾကာေခြးရူး လကၡဏာမ်ားမွာ
-ႂကြက္သားမ်ား ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ယိုင္တိယိုင္တိုင္ သြားေနျခင္း
-ေအာက္ေမးရိုး ပိတ္မရပဲ သြားေရတြဲေလာင္းက်ကာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားနွင့္ သြားတတ္ျခင္း
-တိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး အိပ္ေနတတ္ျခင္း

စသည္တို႔သည္လည္း ေခြးရူးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပါသည္။