အမရာ (ေဆး-၁) ႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္း အေမးအေျဖ