၁။ ႏွလံုးေသြးေၾကာနွင့္ ဆိုင္ေသာနွလံုးေရာဂါမ်ား
• ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားက်ဥ္းေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားေသြးလံုေလာက္စြာ မရရွိဘဲ နွလံုးၾကြက္သား ေသြးမလံုေလာက္ျခင္းမွသည္ နွလံုးၾကြက္သားပုတ္သည္အထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၂။ နွလံုး ရုတ္တရက္ေဖာက္ျပန္ျခင္း
• ေသြးေၾကာက်ဥ္းေသာေနရာမ်ားရွိ ေသြးေၾကာနံရံပ်က္စီးကာ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ေသြးေၾကာပိတ္ကာ နွလံုးရုတ္တရက္ေဖာက္ကာ သတိလစ္ျခင္းမွသည္ ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္တတ္ပါသည္။
၃။ ေလျဖတ္ျခင္းနွင့္ ဦးေနွာက္ေသြးမလံုေလာက္ေသာျပႆနာမ်ား
• ဦးေႏွာက္ေသြးမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ သတိလစ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာပိတ္သြားပါက ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၄။ ေျခ၊လက္ႏွင့္ တစ္ျခားေသြးလႊတ္ေၾကာနွင့္ ဆိုင္ေသာ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား
၅။ ေသြးေၾကာနံရံ ပ်က္စီးျပီး ေသြးေၾကာမ်ားေဖာင္းလာျခင္း
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)