ေႏြရာသီ၏ ရန္သူ (သို႔) မိတ္

ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုတြင္ အေရျပားေပၚတြင္ ရြစိရြစိႏွင့္
မိတ္ဖုေလးမ်ားထြက္လာတတ္ပါသည္၊
ျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းရင္းမွာ
ေခၽြးေပါက္ပိတ္ျခင္း ေၾကာင့္ အေရျပားအေပၚလြာပိတ္ကာ မိတ္ျဖစ္ေပၚ
လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္၊
မိတ္ထြက္ေလ့ ထြက္ထ ရွိသူမ်ားမွာ
(၁) ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုတြင္ ထူထဲေသာ (သို႔) ေခၽြးလံုေသာ အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္း
(၂)ေနေရာင္ကာ ခရမ္( SPF Cream) ထူထဲစြာ လိမ္းျခင္း
(၃) ေခၽြးထြက္မ်ားသူမ်ား
အျဖစ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ားမွာ
အေရျပားအခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္မိတတ္ေသာ ခ်ိဳင္းၾကား၊ ေပါင္ၾကား၊
ကေလးမ်ားတြင္ လည္ပင္းၾကားတို႔တြင္ အထြက္မ်ားပါသည္
ရံဖန္ရံခါတြင္ တံေတာင္ဆစ္ႏွင့္ ေျခသလံုး၊ ေပါင္ေတာင္ေလၽွာက္တြင္ ထြက္တတ္ပါသည္
အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ
(၁) မိတ္ေသး
ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္၊ အျဖဴေရာင္ အရည္ၾကည္ဖုကဲ့သို႔ အဖုေလးမ်ားအေနႏွင့္
ေတြ႕ရတတ္သည္၊ ေခၽြးဖုေလးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္၊
ယားျခင္း၊ နာျခင္း မရွိတတ္ပါ၊
(၂) မိတ္ႀကီး
လူႀကီးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္၊ အနီေရာင္ အဖုေလးမ်ား အေနႏွင့္ ေတြ႕ရတတ္သည္၊
စူး၍ ယားျခင္း၊ နာၿပီး ေယာင္ယမ္းျခင္းတို႔ႏွင့္ တြဲ၍ ေတြ႕ရတတ္သည္၊ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္
ယား၍ ကုတ္ျခင္းမွ ျပည္တည္ေသာ မိတ္ဖု အျဖစ္လည္း ေတြ႕ရတတ္ပါသည္၊
သက္သာေစရန္မွာ
^^ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ၊ ေခၽြးစုပ္ေသာ အက်ီဝတ္ဆင္ျခင္း
^^ေနပူေရွာင္ၾကည္ျခင္း
^^အေရျပား ယားျခင္းသက္သာေစေသာ CALAMINE Lotion လိမ္းျခင္း
^^ယားယံျခင္း သက္သာေစေသာ cetrine ေသာက္ျခင္း
**သတိျပဳရန္မွာ
မိတ္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ျပည္တည္မိတ္ျဖစ္ျခင္း၊
အလြန္အမင္းစူး၍ နာက်င္ျခင္းျဖစ္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္