တီဘီေရာဂါ ကာကြယ္ရန္

(၁) ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို (ဘီစီဂ်ီ) တီဘီကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္း
(၂) ေခ်ာင္းဆိုး၊ႏွာေခ်လၽွင္ လက္ကိုင္ပဝါ အသံုးျပဳျခင္း
(၃) သလိပ္တံေတြးမ်ားကို အဖံုးပါေသာ ခြက္ထဲသို႔သာ ေထြးရန္
(၄) အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ စားသံုး၍ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း
(၅) ေဆးလိပ္၊ အရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
(၆) သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ရန္