အသည္းေရာင္အသား၀ါ ေရာဂါကာကြယ္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

အသည္းေရာင္အသား၀ါေအပိုးသည္ မသန္႔ရွင္းေသာ အစားအစာ၊ ေရတို႔မွ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္၍
• လက္ကိုသန္႔ရွင္းစြာထားျခင္း၊
• အစားအစာ၊ ေရကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း
• ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း(အသက္ ၃၀ေအာက္ လူမ်ားတြင္ ၂ၾကိမ္ထိုးရမည္) မ်ားျဖင့္ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီပိုးကို ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
• ၀-၁-၆လ မ်ားတြင္ ၃ၾကိမ္ထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလး၊ လူၾကီးမဆို ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသင့္ပါသည္။
• ထို႔အျပင္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ေသြးသြင္းကုသရန္လိုအပ္ပါက သန္႔ရွင္းေသာေသြးနွင့္ ပစၥည္းမ်ား
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
အသည္းေရာင္အသား၀ါ စီပိုးသည္လည္း ေသြးမွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာေသြးနွင့္ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
ကာကြယ္ရပါမည္။
အရက္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အသည္းကိုထိခိုက္တတ္ေသာေၾကာင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)