အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး ကာကြယ္ျခင္း

အသည္းေရာင္ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးဆိုသည္မွာ HBs Ag အခြံကို
အသံုးျပဳ၍ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္
အဓိက အားျဖင့္ ၂မ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္၊
(၁) နည္းပညာျဖင့္ စီမံျပဳလုပ္ထားေသာ ကာကြယ္ေဆး( Recombinant vaccine)
(၂) ေရာဂါပိုးကင္းစင္သြားသူထံမွ ပိုးမကူးေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ
(Plasma derived vaccine)
ကာကြယ္ေဆးထိုးနည္းမ်ား
ထိုးနည္း (၁)
ပထမ တစ္ႀကိမ္ ထိုး၍ တစ္လျခား ၅လျခားထိုးျခင္း
0_1_6
ထိုးနည္း (၂)
ပထမ ၁ႀကိမ္ထိုး၍ ၁ လ ၂လ ၁၂လ ထိုးျခင္း
0_1_2_12
ေဖာ္ျပပါ ႏွစ္နည္းမွာ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆး ထိုးသူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္
ထိုးနည္း (၃)
မိမိႏွင့္ နီးကပ္စြာေနသူတြင္ ဘီပိုးရွိေနပါကေအာက္ပါနည္းကို သံုးသင့္ပါသည္
အခ်ိန္တိုတြင္း ကိုယ္ခံအား ျမန္ျမန္ရရန္လိုသူမ်ား(ဥပမာ_ခရီးသြားမ်ား)
ထိုးေသာနည္းလည္းျဖစ္ပါသည္
ပထမတစ္လံုးထိုး၍ ၇ရက္၊ ၂၁ ရက္ ၊ ၃၀ရက္တို႔တြင္ထိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္
0_ 7_21_30
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး ၆ပတ္ခန္႔တြင္ ကိုယ္တြင္း ပဋိပစၥည္း(Anti_ HBs ag)
ျပန္စစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္