သုတ္လႊတ္ေစာျခင္း သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း

ခ်ိန္သားကိုက္မႈဆိုသည္မွာ ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ အဓိက အခရာပင္ျဖစ္သည္ ။

ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ လိင္ဆႏၵျပည့္ဝျခင္းဆိုတ့ဲ orgasm ဟာ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အျဖစ္ေစာေလ့ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အျဖစ္နည္းေလ့ရွိပါတယ္ ။ ႏွစ္ဦးလိင္စိတ္အထြဋ္အထိပ္မေရာက္မီ အခ်ိန္ေစာ၍ ကိစၥၿပီးေျမာက္သြားသာ အခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စိတ္ေက်နပ္မႈမရဘဲ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ ထိုက့ဲသို႔အေျခအေနကို သုတ္လႊတ္ေစာျခင္း ၊ သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း ( premature ejaculation ) လို႔ေခၚပါတယ္ ။

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္း ၊ ျမန္ျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ ?

လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ဘယ္အခ်ိန္ ၿပီးေျမာက္သင့္တယ္ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း လိင္မဆက္ဆံရေသးမွီ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံၿပီး တစ္မိနစ္ မျပည့္မီအတြင္း ၿပီးေျမာက္သြားျခင္းကို သုတ္လႊတ္ေစာျခင္းလို႔ေခၚပါတယ္ ။

ဒါဟာ ျပသနာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘသင့္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ားအဂၤါဟာ တင္းမာမႈမရွိေတာ့တ့ဲအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သင္ေရာ သင့္ပါတနာဟာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပည့္ဝမႈကို မခံစားရေတာ့ပါဘူး ။

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္း ျမန္ျခင္းဟာ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိၿပီး လူပ်ဳိမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္ ။ ၃၀ ကေန ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ဘဝမွာ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ျဖစ္ပြားတ့ဲအခါ အရမ္းႀကီး စိုးရိမ္စရာ မလိုပါဘူး ။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရလဲ ?

အေၾကာင္းရင္းတိတိပပမရွိေသးေသာ္လည္း အဓိက စိတ္အေျခအေနအေပၚအမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္ ။

* စိတ္ဖိစီးတာ

* စိတ္က်ေဝဒနာခံစားရတာ

* စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလြန္းေနတာ

* အျပစ္ရွိသလို ခံစားမိေနတာ

* ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးျပသနာေတြရွိေနတာေတြေၾကာင့္လျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

တစ္ခါတစ္ရံ က်ားအဂၤါ မတင္းေတာင့္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းဆိုေသာ ပန္းေသပန္းညႇိုးေရာဂါ ( erectile dysfunction) ေၾကာင့္လဲ သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ က်ားအဂၤါဟာ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ထိ မေတာင့္တင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္တႀကီးျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အလ်င္စလို လႊတ္မိတတ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းေသးပန္းညႇိုးေရာဂါကိုကုသျခင္းျဖင့္ သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္ ။

ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သလဲ ?

လိင္မဆက္ဆံမီ သင့္စိတ္ကို အေလာတႀကီး ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္း ၿပီးေျမာက္ခါနီး အထြဋ္အထိပ္ခ်ိန္တြင္ အာရံုကို လႊဲေျပာင္းပစ္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ထိ္ု႔အျပင္ ကြန္ဒံု သံုးေပးျခင္းျဖင့္ ထိေတြ႕မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာေစႏိုင္ပါတယ္ ။

ဗိုင္ယာဂရာႏွင့္ အလားတူဆးမ်ား ၊ ေစ်းကြက္အတြင္းေၾကာ္ျငာေနေသာေဆးမ်ား ေသာက္သံုးမည္ဆိုပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ေသာက္သင့္ပါတယ္

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာဝန္နဲ႔ျပသသင့္ပါသလဲ ?

အကယ္၍ သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းဟာ သင္ေရာ သင့္ပါတနာအတြက္ပါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာလွ်င္ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါၿပီ ။ ထို႔အတြက္ ဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္ျခင္း ေရာဂါရာဇဝင္ေမးျမန္းျခင္း သင္ႏွင့္သင့္ပါတနာၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေန အစရွိသိတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကုသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ထို႔အျပင္ စိတ္က်ေဝဒနာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား သင္ႏွင့္သင့္ပါတနာအၾကား ဆက္ဆံေရးအခက္အခဲမ်ား ျပသနာမ်ားအတြက္ကိုလဲ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ကုသမႈကို ခံယူႏိုင္ပါတယ္ ။

Dr.ရွိန္းသူဟန္